Antanifotsy ho an’i Kristy : « FIJINJANA VOALOHANY »

TANJONA FIPIKRI : Mambra 45 000 eto amin’ny FMC Mahatoky avokoa!
15 août 2018
CENTRE DE FORMATION DES FEMMES : SORTIE DE PROMOTION « IDEALY »
2 novembre 2018

Mifantoka any amin’ny faritra Vakinankaratra ny Asa-Fitoriana mandritra ity taona 2018 ity, Nofidian’ny Departemanta ASAFI manokana ity faritra ity hanohizana izao hetsika mitohitohy izao. Rehefa avy nanao ny hetsika Antananarivo ho an’i Kristy ny teo aloha, izay marihina fa mbola mitohy izany  hetsika an-tanan-dehibe izany amin’ny alalan’ireo TAMI sy Kaonferansa misesisesy. Ny teny Baiko manainga dia ny Matio 24:14 « Ary hotorina amin’izao tontolo izao ity filazantsaran’ny fanjakana ity ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra », Fanahy maro no nanolo-tena ho an’i Kristy ary santatra tamin’izany ny tao amin’ny distrika Antanifotsy satria dia 24  no vokatra tamin’ity hetsika Vakinankaratra ity.

Hikisaka any anaty tanana kokoa ny 30 Septambra – 13 Oktobra 2018, Ka tsy aiza no nofidian’ny Tompo hamafazana ny hafany fa ao Ambohibary Sambaina, Efa nisy sahady moa ny hetsika seminera momba ny fanabehazana sy ny fahasalamana, ady amin’ny zava-mahadomelona, Fiofanana fiaraha-monina mendrika izay nataon’ny Mpanabe teo amin’ny Oniversite Advantista Zurcher izay tsy lavitry rahateo ny tananan’Ambohibary, Nahafa-po tokoa izany fanabehazana izany satria dia liana ny tanora, ary nankasitraka ireo tompon’Andraikitra teo an-tanana. Tsara ny manamarika fa mifarimbona mandrakariva amin’ny asa fitoriana ireo Pasitoran’ny Distrika sy ireo Teolojianina « Future Pasteur », Izay mitombo traik’efa hatrany eo am-pamitana ity iraka lehibe ity. Tsapa ary fa fifaliana tokoa no handraisan’ny mambra sy loholona eny amin’ny Faritra rehetra anaovana ny asa. Ary indrindra indrindra dia ny fifaliana eo am-pandraisana ireo olona maro nanolo-tena amin’ny ranon’ny Batisa. Hita mivaingana ny fiasan’ny Fanahy Masina ary Andro efa hiasan’i Jehovah izao, ka tsy tokony hipetrapetraka intsony ny isam-batan’olona fa hiasa hamita ity iraka sarobidy ity dia ny hilaza ny Famonjen’i Kristy amin’ny mponina rehetra, Fa velona ny Tompontsika ary miasa tokoa izy ankehitriny hitaona ny Maro ho ao am-bala.

Raha tsiahivina kosa ny tao Ambohimandroso-Gare dia batisa  33 no santatra tamin’izany hoy indrindra ny filohan’ny Departemanta Pst Ernest Andriamparantsoa « MBOLA MARO NY HOJINJAINA AMIN NY VOLANA OKTOBRA,DERAINA JESOSY! MAHEREZA INDRINDRA! »

Ety Am-pamaranana dia manao antso avo sahady ny Pasitora Ernest Andriamparantsoa ho an’ireo hivoaka mpitandrina amin’ity taona ity mba hanatevin-daharana izao asa goavana izao, Ary hanatona ao amin’ny FMC tsy ankisalasala. « Manana Fanahy maro hovonjena aty Antsirabe Jehovah!  »

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils