TORITENY SABATA 20 Oktobra 2018 – SABATA MANERAN-TANY HO AN’NY FANAHIN’NY FAMINANIANA

FITAHIANA AVY AMIN’NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN’NY FAMINANIANA

Alberto R. Timm

Hatramin’izay dia nilaza mandrakariva ny Advantista Mitandrina ny andro Fahafito fa manaiky ny Baiboly ho hany tokana foto-pinoany ary manaiky fa ny Baiboly ihany no mpandika ny tenany. Tamin’ny taona1847 dia efa nanambara James White fa: “fanambarana tsy misy kianina sady feno ny Baiboly” ary izy “ilay hany lalàna mifehy ny finoantsika sy ny fomba fiainantsika.”1 Nanampy ihany koa Ellen White tamin’ny taona 1884, fa ireo zanak’Andriamanitra sisa izay mahatoky ka mivelona amin’ny andro farany dia “hifikitra amin’ ny Baiboly, ary ny Baiboly irery ihany ho filamatry ny fampianarana rehetra sy ho fototry ny fanavaozana rehetra.”

Haka ny toriteny manontolo : TORITENY SOP DAY 20 OCTOBER 2018

Andron’ny Vavaka sy Fifadian-kanina : Tari-dalana sy Tahirin-kevitra

Nohatanjahina tamin’ny alalan’ny Herin’ilay Teny: Manelanelana ho an’ireo Madinika indrindra amin’ireo

TELECHARGER : Toriteny 06 oktobra 2018 

Nomanin’ny Foibe Maneran-tanin’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ho ampiasain’ny fiangonana sy ny tsirairay, ary niarahana niasa tamin’ny Vaomieran’ny Fifohazana sy Fanavaozana. Nosoratan’I Melody Mason ho an’ilay tsirin-kevitra Andron’ny Vavaka sy Fifadian-kanina Maneran-tany.

Tsidiho ny www.revivalandreformation.org raha misy tianao ho fantatra misimisy kokoa.

TORITENY SABATAN’NY FANABEAZANA : SABATA 18 aogositra 2018 TSINDRIO ETO RAHA HAKA AZY : TORITENY EDUCATION

Vakiteny fototra : « Dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resaho na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana, na mandry na mifoha” Deotornomia 6 : 7

« Enditnow” – Toriteny manokana Sabata 25 Aogositra 2018 “NY TENY MANDRATRA”(fikorontanana vokatry ny fanararaotana ara-pihetsempo)

TSINDRIO ETO RAHA HAKA AZY :  Toriteny 25 aogositra 2018

nosoratan’i Katia G. Reinert

Sabata 21 Jolay 2018 : Fitrotroana am-bavaka ny AsaFitoriana atao amin’ny alalan’ireo tambazotram-pifandraisana (Radio, SiteWeb, Fb…) AZONAO ALAINA ETO NY TORITENY : DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA Toriteny 21 Jolay 2018 (1)