Ny ekipan'ny FMC dia vonona hanome fahafaham-po anao mandrakariva!

Ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny FMC

FILOHAN'NY DEPARTEMANTA LIBERTE RELIGIEUSE ET AFFAIRE LEGALE
Pasitora : Fanera ANDRIAMPARATIANA 1-FILOHAN'NY FEDERASIONA MADAGASIKARA AFOVOANY
Pasitora : ANDRIANATREHANA Nantenaina MPITAN-TSORATRA ANKAPOBENY Federasiona Madagasikara Afovoany
Pasitora RAMIARANJAKAHARIMANANA Andosoa MPITANTAN'ASA ARA-BOLA : Federasiona Madagasikara Afovoany
HERINJANAHARY Jean Aimé MPITANTAN'ASA ARA-BOLA Mpanampy

Mme RADRIAMANANTSOA Helinirina Lantoarisoa Claudia

Faly mandray anao ny Stock FMC, Aza adinoina fa maro ny boky sy tari-dalana vaovao azonao vidina mivantana ato amin’ny stock fmc. Koa aza misalasala fa manatona mivantana amin’ny 8:30 Maraina ka hatramin’ny 3:30 Hariva, Vonona handray anao mandrakariva!

Tantara mitory fanantenana

Natao ho anao ity boky ity. Azonao vakiana amin'ny fotoana rehetra, manome fanantenana ho amin'ilay fiainana mandrakizay efa nomanin'i Kristy ho antsika.

Ny herin ny Fanantenana

Boky misionera 2018, Natao hampivoatra ny ara-batana, Saina, Fanahy. Rehefa tomombana ny olona iray dia mandroso sy mivoatra izy ary izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny tsirairay.

Herinandro fiaraha-mivavaka Fipia

Mifantoka amin'ny tokantrano kristianina ny herinandro fiaraha-mivavaka : ahitanao Fampaherezana, Fihofanana, fitaizana, Ary toro-hevitra maro mandritra ny herinandro.

Zarao ny finoanao

Bokikely mirakitra ireo tsara ho fantatra rehetra amin'ny foto-pinoana, ary koa fitaovana hanaovana asa fitoriana : Azonao entina manaraka anao n'aiza n'aiza (Fanao am-paosy)

TARI-DALANA SEKOLY SABATA

Natao ho an'ny mpampianatra leson'ny Sekoly Sabata, Ny Loholona, ny tale-piangonana. Mamintina sy manazava ny Lesona nianarana nandritra ny herinandro.

Gazety boky : Loholona

Ho antsika diakona sy Loholona : Toro-hevitra maro samihafa mitondra ho amin'ny fandrosoan'ny adidy masina iantsorohan'ny olom-boahosotra eo amin'ny fiainany.

MALAGASY PLANINA

Boky iadiana amin'ny zava-mahadomelina, afaka hanaovana seminera sy hanampiana ny mpiara-belona hiala amin'ny fahazaran-dratsy.

MANUEL DE CHEF GUIDE

Tondro-zotra ho an'ny filoha mpitarika, Miaraka amin'ny porte document misy ny logo an'ny tanora.

TOKANTRANO SAMBATRA SY TRETRIKA

Amin'izao vanim-potoana izao dia maro ny olana sedrain'ny Tokantrano. Indro ary atolotra anao boky mahasoa hiarovana sy hamerenana indray ny tokantrano ho eo amin'i Kristy.

HO TAHAKA AN I JESOSY

Azonao ampiasaina ao an-tokantrano, indrindra ao amin'ny kilasin'ny ankizy madinika, Seminera kely Fianarana baiboly ho an'ny ankizy.

Cahier de bord MINENF

Indro ary ny cahier de bord MINENF fa efa azonao vidina aty amin'ny Stock FMC.

Cahier de bord MIFEM

Efa azonao Vidina aty amin'ny Stock FMC ny cahier de bord MIFEM.

Karatra

Fahatsiarovana hanamarihana ny fotoana nitsofan-drano ny zaza.

Mikajakaja

Tari-dalana :  Sampana fifandraisana

MISY KOA : « Tari-dalan’ny Fifandraisana » Ho an ‘ny filohan’ny fifandraisana isam-piangonana.
Vidiny : 1200ar

RATSIMBAZAFY Iarimbola Jehny
RATSIMBAZAFY Iarimbola Jehny Secretaire FMC
ANDRIAMBOAVONJY Moïse Secretaire fmc
RATOVOARIVELO-Heriniony-Nilasoa
RATOVOARIVELO-Heriniony-Nilasoa Secretaire FMC

ANDRIAMBOAVONJY Moïse

Guidéon Rakotoarisoa

SAM_9203

Galery MédiaSion FMC
Sehatra Famokarana izay hahafahanao manjifa ireo sangan’asa eo anivontsika: DvD, CD, Boky sy Articles maro samy hafa.
Ny MédiaSion koa dia manampy antsika amin’ny fanavaozana mari-pamantarana (Logo) amin’ny format auto-collant.
Contact: 034 12 684 45

RAKOTOARINALA John Samuel

[cq_vc_notify textcolor= »#333333″ background= »#f74ca7″ autohidedelay= »10000″ cookie= »on » days= »1″]

CONTACT FMC : +261348310934

+261334625603

[/cq_vc_notify]