RAHERINJATOVO Tatamo Tsararindra

EZAKA TRATRA

 • Nahazo Baiboly avokoa ny Vadina Pastora voahosotra rehetra eto amin’ny FMC

 • Fanentanana ho amin’ny boky Evangéliser izay boky Fanahin’ny Faminaniana natokana ho vakina ho an’ny vadina Pastora
 • Fampivelarana ny fifandraisana manokana amin’Andriamanitra: 111, 777
 • Fizarana ny “Journal de Prière” ho an’ny vadina Pastora rehetra
 • Fizarana “Calendrier” misy ny velomy ny Teniny sy Henoinareo ny MpaminanyFifohazana sy fanavaozana ho an’ny vadina Pastora, vadina Loholona,Diakona
 • MANATRATRA NY AO ANATINYVadina Pastora :
  • Miaina ao anatin’ny firaisan-kina
  • Miara-miasa sy mifanampy ary miray hina amin’ny famitana ny asa amin’ny vadina Loholona sy ny diakona
  • Modely amin’ny fikarakarana ny ankohonana
  • Mampitombo ny fahalalana sy ny fahaiza-manao efa ananany ho fanatsarana ny fiainany sy ny ankohonany

  Vadina Loholona sy Diakona vehivavy :

  • Mahafantatra ary miaina araka ny andraikitra anirahan’ny Tompo
  • Miray hina sy miara-miasa eo asa izay iantsoan’ny Tompo miaraka amin’ny vadina Pastora
  • Modely amin’ny fikarakarana ny ankohonana, fiangonana
  • Mampitombo ny fahalalana sy fahaiza-manao amin’ny alalan’ny fihofanana ataon’nireo sampana ao amin’ny fiangonana
  • Mifanampy ary mandray traikefa mba hatsarana ny fiainan’ny tena manokana sy ny ankohonany

   EZAKA TRATRA

  Faritra Analamanga: 39 ny vadina Pasitora nanatrika

  Faritra Vakinakaratra: 11 ny vadina Pastora nanatrika

  Faritra Itasy: 4 ny vadina Pastora nanatrika

  Faritra Bongolava : Distrika Ankadinondry

  Fihofanana niarahana tamin’ireo vadina Pasteur isaky ny faritra :

FORMATION DES 39 FEMMES DE PASTEUR ANALAMANGA 29 Avril 2018

FORMATION AVEC LES FEMMES DE PASTEUR REGION VAKINAKARATRA 17-18 avril 2018

MANATRATRA NY ANY IVELANY

 • Manentana ireo Vadina Pastera hiara-miasa amin’ny vadina Loholona sy ny Diakona vehivavy mba hanangana tetik’asa ara-tsosialy mitohy ho an’ireo sahirana manodidina ny Tarika Miasa sy ny Fiangonana
 • Manentana ireo Vadina Pastera sy ireo Vadina Loholona mba hanao namana ireo vadina mpitandrina any amin’ny fiangonana hafa sy ireo vehivavy manan-kanja eo anivon’ny fiarahamonina ka hitarika azy ireo eo an-tongotry Jesosy sy hizara ireo fanomezam-pahasoavana ananan’ny tsirairay
 • Miaraha miasa amin’ny Sampana MIFEM / MINENF mba hitady ireo izay nania mba hiverina ao ambala ka hifampivavaka sy hifampikarakara tahaka ny nataon’i Jesosy
 • Manentana ireo vadina Pastera, vadina Loholona sy Diakona manana fanomezam-pahasoavan’ny fampianarana hanao seminera na koferansa eny anivon’ny tarika miasa sy ny fiangonana.

 

EZAKA TRATRA

 • Fandraisana anjara amin’ny fizarana ilay boky misionera ny taona 2018 : NY HERIN’NY FANANTENANA
 • Seminera nokarakarain’ireo vadina Loholona sy ny Sampana Vehivavy tao amin’ny fiangonana Ampanitokana
 • Fivoriana sy fihofanana narahana fampianarana fanaovana asa tanana sy fiompiana niarahana tamin’ireo « intéressée » tao amin’ny distrika Mahitsy
 • Fandraisana anjara mavitrika amin’ny fiofanana iarahana amin’ny departemantan’ny Mifem sy Minenf

Manana drafitra hahafahantsika miroborobo sy mahomby Andriamanitra. Hanampy antsika hamita izay natombotsika Andriamanitra.

“Ireo vehivavy izay manao izay azon’ny tanany atao an-tsitrapo, @fo ravoravo, ka manampy ny vadiny @fizakàna ireo enta-mavesatra, ary manofana ny zanany ho an’A/tra, dia misionera @tena heviny ambony indrindra.”

Adventist Home, p. 245

FILAZAN-DRAHARAHA FEBROARY 2019 

DEPARTEMANTA SHEPHERDESS

ANDEFASANA :Ny vadin’ny Pasitoran’ny Distrika rehetra, vadin’ny Loholona, vadin’ny Talem-piangonana, diakona vehivavy

rehetra eto amin’ny F.M.C.                                 

 1. Entanina isika voalaza etsy ambony mba hanangana ny Sampana SHEPHERDESS eo,anivon’ny Fiangonana sy ny Distrika. Ireo voalaza etsy ambony ireo dia tokony hita ao amin’ny Sampana SHEPHERDESS avokoa. Ny vadin’ny Pasitoran’ny Distrika no mitarika ny Sampana SHEPHERDESS eo anivon’ny Distrika.
 2. Iangaviana ny Fiangonana mbola tsy nandefa ny anaran’ny vadin’ny Loholona, Talem-piangonana ary ny Diakona vehivavy aty amin’ny Departemanta SHEPHERDESS FMC mba handefa maika izany aty amin’ny FOIBE. Misaotra indrindra.
 3. Indro alefa amin-tsika ny tatitry ny asa hiarahantsika SHEPHERDESS manatanteraka. Ho henontsika any amin’ireo vadin’ny Pasitoran’ny Distrika ny fanazavana fanampiny. Ity tatitra ity dia averina isan-telovolana
 4. FEMMES VERTUEUSES :Fiofanana tena tsara hanasana antsika SHERPHERDESS rehetra izay hiarahana manatanteraka miaraka amin’ny Sampana MIFEM eto ANTANANARIVO ny 26 febroary – 01 martsa ao amin’ny Fiangonana SOAMANANDRARINY. 10.000 Ar ny FG raha milasy ary 8.000 Ariary kosa raha kilasy mody (Jereo filazana SAMPANA MIFEM etsy ambony). FARA-FISORATANA ANARANA è 22 Febroary amin’ny 12 ora atoandro tsy diso. Ilazana isika mba hiomana fa misy boky amidy amin’io fotoana io.

è   REGION ITASY sy BONGOLAVA : 03 – 07 aprily 2019.                 è  REGION VAKINANKARATRA  :  02 – 05 may 2019

Mba vakiana ity filazana ity dia mba omeo dika mitovy ny vadin’ny Pasitora, vadin’ny Loholona na vadin’ny Telam-piangonana

ANDEFASANA : Ny Vadin’ny Mpitandrina  – Ny vadin’ny Loholona sy ny Talerm-piangonana ary ny Diakona vehivavy rehetra

ANTONY : FANENTANANA  ary fanomezana ireo DATY TSARA HO TADIDY dieny izao

Miarahaba antsika rahavavy mpiara-manompo tratry ny taona vaovao! Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika mandrakariva! Mirary fiaraha-miasa amintsika amin’ny fanentanana sy ny fiaraha-miasa amin’ny fiangonana mandritra ity taona 2019 ity. Ireto misy fanentanana ho antsika:

 • Aoka isika ho loha-laharana amin’ny fandraisana anjara sy fanatrehana sy fampiantranoana ny HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA rehetra.
 • Hitady ny fomba mety indrindra hanatsarana sy hahatonga ny fotoanan’ny TAMI misy anao ho mahafinaritra sy mahatamana
 • Aoka isika samy hamantatra ny fanomezam-pahasoavana ananantsika tsirairay avy ka hampihatra izany amin’ny asa fitoriana ary hanangana CENTRE D’INFLUENCE mifandraiktra amin’izany.
 • Aza adino ihany koa ny manomana sahady dieny izao ny BOKY MISIONERA taona 2019. Ny SHEPHERDESS tsirairay dia tokony hizara boky 2 avy fara-fahakeliny. Ny GLOW sy ny TRAKTA moa dia tokony tsy hisaraka amintsika mihitsy e! Tokony hizara izany mandrakariva isika.

DATY TSARA HO TADIDIANA DIENY IZAO

 • 03 febroary :  Fivorian’ny Vadin’ny Mpitandrina eto Antananarivo sy ny manodidina ao amin’ny Salle de Comité FMC amin’ny 8.30 ora
 • 27 febroary – 02 marsta :  FEMME VERTUEUSE iarahan’y SHEPHERDESS sy ny MIFEM ho an’ANTANANARIVO sy ny manodidina
 • 03 – 07 aprily : FEMME VERTUEUSE iarahan’ny SHEPHERDESS sy ny MIFEM ho an’ny Faritra ITASY sy BONGOLAVA
 • 02 – 05 may : FEMME VERTUEUSE iarahan’ny SHEPHERDESS sy ny MIFEM ho an’ny Faritra VAKINANKARATRA

Ho azontsika miandalana aoriana kely fandaminana rehetra fa oka hiomana dieny izao isika rehetra e! mankasitraka indrindra!

_DSC0095

NY IRAKA

Hanentana ny vadina Pastora, ny vadina loholona, ​​ary ny diakona vehivavy mba hanana fitiavana ny fanompoana an’I Tompo.

Hanampy azy ireo hiomana ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina ary ara-tsosialy mba hisy fiantraikany tsara eo amin’ny fianakaviany, ny fiangonana ary ny manodidina ny an-tompisiany ka hitarika lehilahy, vehivavy ary ankizy ho eo an-tongotr’i Jesosy.

NY VINA

Hanana vondrona vadina Pastora, vadina Loholona, Diakona vavy tafaray ,manokan-tena ho amin’ny vavaka, voatokana, tarihin’ny Fanahy Masina, ka ho ohatra amin’ny hatsaran-toetra sy ny fahasoavan’ny fiainana kristianina ary hiara-miasa miaraka amin’ny vadiny eo amin’ny tanimboaloboky ny Tompo.

TANJONA

Vadina Pastora, vadina Loholona, Diakona vehivavy :

            Mamaky sy miaina ny Tenin’Andriamanitra

           Tarihin’ny Fanahy Masina

           Voatokana ho amin’ny fiainam-bavaka

          Miray saina

         Vavolombelon’ny hatsaran-toetra

         Miaina ao anatin’ny fahamedrehana

sy ny hatsaran’ny vehivavy kristianina

MANATRATRA NY AVO

Vadina Pastora, vadina Loholona, Diakona vehivavy :

 • Mamaky Baiboly, Fanahin’ny faminaniana, ny lesona sakoly sabata ary mandray anjara amin’ny vavaka fanelanelanana 777, 111
 • Manokana fotoana amin’ny fisaintsainana ataon’ny tena manokana
 • Manatrika ny fivorian’ny karakarain’ny departemanta mba hitomboany ara-panahy
 • Mahazo ny gazety Shepherdess
Aller à la barre d’outils