MINISTERAN’NY VAVAKA

DEPARTEMANTA VAVAKA : FILAZAN-DRAHARAHA 01 DESAMBRA 2018

ANDEFASANA   :    Ny Pasitora, ny Loholona sy Talem-piangonana ary ny Filohan’ny ASAFI sy ny mambra rehetra eto 

     amin’ny  Fiangonana ANTANANARIVO sy ny manodidina

ANTONY             :    10 ANDRO FIFOHAZANA 2019

Ho fiatrehantsika ny Taona 2019 izay hanaovana ny ASA FITORIANA GOAVANA  eto ANTANANARIVO dia hanatanteraka 10 andro fifohazana isika fiangonana rehetra. Araka ny efa mahazatra antsika dia asaina sy entanina  avokoa ny mambra rehetra mba hanatrika sy hanaraka izany fotoana lehibe izany. Hisy ny boky tari-dalana amin’izany alefa isam-piangonana.

Tsara anefa ny manamarika fa tokony hanana isan-tokantrano isika mambran’ny fiangonana mba hahafahana’ny mambran’ny fianakvaina tsirairay miaina izany amin’ny fahafenoany. Koa dia ampiomanina isika mambra rehetra fa misy amidy manokana io boky io rehefa mivoaka ka azonareo jifaina ao amin’ny STOCK F.M.C. amin’ny vola 1700 Ariary. Aoka mba samy hanao ezaka dieny izao ny tokantrano tsirairay mba hahazo io boky 10 ANRO FIFOHAZANA io. 

Aller à la barre d’outils