Volasoa Andrianomanana et Sahondrarison Miaranarilanto Vatosoa Co-Director MIFEM-MINENF

Grand Rallye!!! grand rallye!!!

Rallye des Enfants eto amin’ny FMC!!! Ity ilay efa nandrasantsika!

20 – 24 Décembre 2018

Ny Sabata 22 Décembre dia eny amin’ny Palais des Sports no fotoana!

Frais généraux = 8.000 Ariary (Kits, hofan-trano sy jirama, badge, frais mankeny amin’ny Palais des Sports…)

Fara-fisoratana anarana : Zoma 07 Décembre 2018, amin’ny 12 ora atoandro, ao amin’i Chef Moïse.

Inscription par District, fa tsy mandeha tsirairay. Organisation sakafo par Eglise na par District.

AZA TARA !

FILAZAN-DRAHARAHA 22 SEPTAMBRA 2018
N° 017

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, ary ny mambra rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                :

Efa tonga eo amin’ny vanim-potoana fanendrena ireo tompon’andraikitra isam-piangonana isika izao koa ireto misy recommendation vitsivitsy tianay miandraikitra nY Departemanta MIFEM sy MINENF omena antsika fiangonana ho fanatsarana sy ho fanohizana ny asa amin’ireo Departemanta roa ireo isam-piangonana.

Tena MIFANDRAY sy MIFAMPIANKINA ary MIARA-MIASA tokoa ny Tompon’andraikitra isam-piangonana amin’ireto sampana 3 ireto : TANORA (EXPLOS sy AVENTURIERS) sy SEKOLY SABATA (Kilasy MATOANTO no midina) ary ny MINENF. Aoka mihitsy tsy hihevitra isika fa samy maka ho azy ireo fa tena MIFANOHANA sy MIARA-MITAIZA satria sokajin-taonan’ny TANORA iray ihany no hifandrimbonan’izy ireo beazina ao am-piangonana. Koa alaviro mihitsy ny fisaratsarahana sy ny fakana ho azy fa aoka hiray fo hanabe ireo zanatsika amin’ireo sokajin-taona ireo isika. Noho izany dia mandroso ireto hevitra ireto izahay ho dinihinareo vaomiera mpanendry isam-piangonana :

 • Raha AZO ATAO ka mbola vonona ho amin’izany asa izany izy mandritra ny Taona 2019 hiditra io dia aoka mba tsy ovaina na soloina ny Tompon’andraikitry ny MIFEM sy MINENF tamin’ity taona 2018 ity satria izy ireo no efa niofana ary afaka mampihatra tsara izany fiofanana izany amin’ireo sampana ireo. Amin’izay mantsy dia ho hita soritra tsara ny fahombiazana tiana ho tratra. Misaotra tompoko!
 • Aoka koa rehefa manendry isika ka voatery hametraka andraikitra maro sosona amin’ny olona anankiray noho ny antony tsy azo hanoharana dia mba iangavianay tompon’andraikitry ny MINENF mba hojerena akaiky ireto :

è   Lehiben’ny MINENF sy ireo mpiara-miasa aminy dia tokony ho mpampianatra Sekoly Sabata MATOANTO no midina na Chef na Encadreur ao amin’ny Explorateurs na Aventuriers raha voatery hampitazomina andraikitra amin’ireo sampana roa ireo. Raha tsy mitazona izany moa izy dia tokony hiara-miasa amin’ny Tompon’andraikitra amin’ireo sampan ireo.

è   Toy izany tsy misy hanombinana koa ny Mpampianatra Sekoly Sabata Matoanto no midina. Raha voatery ho Chef Tanora izy dia tokony hatao ao amin’ny EXPLOS na AVENTURIERS. Raha tsy Chef kosa izy dia miara-miasa amin’ireo akaiky.

è   Ny Chef sy cheftaine EXPLOS sy AVENTURIERS koa dia ohatra izay tsy misy valaka mihitsy. Aoka re hiara-hiasa isika mba ho fahombiazana amin’ny fitaizana ny zanatsika ary ho voninahitr’Andriamanitra izay naniraka antsika hiantsoroka izany asa izany. Mahatoky ny fahendrentsika rehetra amin’ny fiaraha-miasa Ilay niantso antsika koa dia mahereza indrindra.

Mankasitraka indrindra amin’ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana asehontsika rehetra!

DEPARTEMANTA MINENF

ANDEFASANA : Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Filohan’ny MINENF rehetra eto amin’ny FMC

ANTONY : SEKOLY BIBLIKAN’NY FIALAN-TSASATRA (EBV)

FANAMARIHANA:

 • Fotoana hianaran’ny ankizy ny momba an’ i Jesosy amin’ny fomba manokana.
 • Amin’ity taona ity dia « Ankizin’i Jesôsy ao an-dakozia » no loha-hevitra atolotra.
 • Afaka manatona isika maniry hahazo ny tari-dalana mahakasika izany, na koa afaka misafidy loha-hevitra hafa isika hampitàna ny fitiavan’I Jesôsy amin’ny ankizy. Fa mamporisika antsika anefa hanao EBV hanatrarantsika ireo ankizy ivelan’ny Fiangonana
 • Ho antsika Fiangonana izay mikasa hanatanteraka ity EBV ity àry dia asaina, rehefa avy nifampiresaka tamin’ny Pasitoran’ny Distrika, mba handefa SMS amin’ny 034 55 018 59 na amin’ny 034 83 300 36 (na handefa SMS amin’ny Pejy Facebook « Mifem & Minenf – Fédération Madagascar Centre »), ka hamaly ireto fanontaniana ireto :
  • Fiangonana aiza? aiza no hanaovana ny EBV ? rahoviana ny fotoana? Ary firy ny ankizy antenaina hanatrika izany (firy ny zanaka mambra, ary firy ny ankizy avy any ivelany ho asaina ?). Ezahantsika mba ho atsasa-manila ny ankizy avy any ivelany.

DEPARTEMANTA MINENF

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Filohan’ny MINENF rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                : RALLYE des ENFANTS F.M.C.

DATY                     :  20 – 24 Desambra 2018

FANAMARIHANA

 • Alefa aoriana ny andinindininy rehetra.
 • Llazaina sahady dieny izao anefa fa mandritra io fotoana io no hanatanterahana ny Fifanitsanana farany (eto anivon’ny Federasiona) « Ankizy mitory teny ».
 • Hamafisina àry fa Sokajy telo no tokony hisy : Sokajy voalohany = 6 – 9 taona ; Sokajy faharoa = 10 – 12 taona ; ary Sokajy fahatelo = 13 – 14 taona.

10 mn eo ho eo no faharetany. Samy misafidy ny loha-hevitra hataony. Solontena iray isaky ny Faritra no hifanintsana farany (1 isaky ny Sokajy ho an’Analamanga – 1 isaky ny Sokajy ho an’Itasy – 1 isaky ny Sokajy ho an’ny Bongolava ary 1 isaky ny Sokajy ho an’ny Vakinankaratra).

Asaina izany isika Pasitora sy CD rehetra hifandrindra amin’ny fanatanterahana izany. Misaotra antsika rehetra amin’ny fiaraha-miasa !

FILAZAN-DRAHARAHA 14 jolay 2018

DEPARTEMANTA MIFEM – MINENF – MAMPIANATRA SEKOLY SABATA MATOANTO – TANORA ZANDRINY – ANKIZY – ZAZABODO & MINONO

ANDEFASANA:Filohan’ny MIFEM sy MINENF ary ny lefitrany , TALE sy  Mpampianatra SEKOLY SABATA : Matoanto – Tanora zandriny – Ankizy – Zazabodo – Zaza  Minono ary ny LOHOLONA MPIAHY ireo sampana telo ireo.

ANTONY VOALOHANY: FANOFANANA MANOKANA HANASANA IREO OLONA  eo ambony eo ireo –

 1. DISTRIKA ANTSOINA : AMBOHIBARY – MAHAZOARIVO – TSARASAOTRA – MANANDONA – BETAFO – MANDOTO

DATY  :   20 – 21 – 22 JOLAY 2018   ao  ANTSIRABE .

 1. DISTRIKA ANTSOINA : MIANDRIVAZO

DATY  :   03 – 04 – 05 aogositra 2018   ao  MIANDRIVAZO

ANTONY FAHAROAREO DATY TSARA HO FANTATRA MBA HIOMANANA DIENY IZAO

 • 31 aogositra – 02 septambra 2018 :  RALLYE DES JEUNES FILLES
 • 21 oktobra – 03 novambra 2018  :  VAKINANKARATRA HO AN’I KRISTY
 • 20 – 24 desambra 2018 :  RALLYE DES ENFANTS F.M.C. – FIFANINTSANANA FARANY « Ankizy mpitoriteny”

Eo anivon’ny FMC. Misy sokajy telo : Matoanto – Tanora zandriny – Ankizy