Volasoa Andrianomanana et Sahondrarison Miaranarilanto Vatosoa Co-Director MIFEM-MINENF

DEPATEMANTA MINENF : FILAZAN-DRAHARAHA 01 DESAMBRA 2018

ANDEFASANA   :  Ny Pasitora, Ny Filohan’ny MINENF isam-piangonana sy ny ankizy MINENF rehetra manerana ny FMC

ANTONY             :  GRAND RALLYE des ENFANTS FMC

DATY                    :   20 – 24 desambra 2018 eto ANTANANARIVO

FRAIS GENERAUX : 8.000 Ariary. (hanefana ny  hofan – trano hilasiana, ny   kits,  ny badge ary ny saran- dalana mandroso sy

     miverina mankeny amin’ny Palais des Sports ny Sabata).

FANAMARIHANA

 1. Hiarahan’ny Ankizy rehetra eto amin’ny FMC mifaly sy manovo fahalalana vaovao indray io fotoana io koa samia miomana
 2. Ny Sabata 22 Desambra 2018 dia eny amin’ny Palais des Sports isika no hivory. Aoka hivatsy sakafo maivana  sy kahie fandraisana naoty isika rehetra.
 3. Ao amin’i Chef Moïse no fanaterana ny fisoratana anarana vita lisitra mazava tsara miaraka amin’ny vola Frais Généraux. Ny Zoma 07 Desambra 2018,  amin’ny 12 ora tsy diso,  no farany amin’izany. Ho anareo lavitra dia azo atao tsara ny mandefa e-mail ny fisoratana anarana ary alefa Airtel Money ny saran-dasy. Ity ny adiresy e-mail : moiselala@yahoo.fr . Ity ny numéro handefasana ny vola : .3337 109 28 . Marihina tsara anefa fa mila miantso ianareo alohan’ny handefasana ny vola ary marihina ao amin’ny message ny Distrika misy anareo sy misy hoe MINENF. Aoka ho  isaky ny  Distrika ny fisoratana anarana fa tsy mandehandeha isam-piangonana raha azo atao ho an’ny lavitra.
 4. Aoka ho maro araka ny azo atao ny Encadreurs isam-piangonana mba hanamoràna ny fikarakarana ny ankizy.
 5. Tahaka ny amin’ny lasy rehetra, dia samy mitondra ny fitaovany (fandriana, fidiovana, fisakafoanana…) Ny ankizy kosa dia  asaina  h itondra hety kely sy lakaoly hampiasaintsika mandritra ny l asy.  Ny fikarakarana ny sakafo dia isam- piangonana na isaky ny Distrika.
 6. Aza adinoina fa mandritr’io lasy io no FIFANINTSANANA FARANY amin’ny Ankizy mitory teny. Tokony ho efa vita alohan’io ny fifanitsanana isaky ny Faritra (manaja tsara ny Sokajin – taona efa nalefa tamintsika  : 6 – 9 taona, 10 – 12 taona ary 13 – 14 taona). Amin’io  lasy io  izany dia ankizy telo isaky ny Faritra no hifanintsana farany : iray isaky ny sokajin – taona  ho an’Analamanga  –  iray isaky ny sokajin – taona ho an’ny Vakinankaratra  –  i ray isaky ny sokajin – taona ho an’Itasy ary iray isaky ny sokajin – taona ho an’ny Bongolava). Miantso ny fiaraha- miasa mavitrika amintsika Pasitora amin’ny fanatontosana izany.
 7. Ny toriteny dia tsy misy lohahevitra manokana fa manana ny safidi ny ankizy tsirairay. Ny faharetany dia 7 à 10mn.

 

FILAZAN-DRAHARAHA 22 SEPTAMBRA 2018
N° 017

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, ary ny mambra rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                :

Efa tonga eo amin’ny vanim-potoana fanendrena ireo tompon’andraikitra isam-piangonana isika izao koa ireto misy recommendation vitsivitsy tianay miandraikitra nY Departemanta MIFEM sy MINENF omena antsika fiangonana ho fanatsarana sy ho fanohizana ny asa amin’ireo Departemanta roa ireo isam-piangonana.

Tena MIFANDRAY sy MIFAMPIANKINA ary MIARA-MIASA tokoa ny Tompon’andraikitra isam-piangonana amin’ireto sampana 3 ireto : TANORA (EXPLOS sy AVENTURIERS) sy SEKOLY SABATA (Kilasy MATOANTO no midina) ary ny MINENF. Aoka mihitsy tsy hihevitra isika fa samy maka ho azy ireo fa tena MIFANOHANA sy MIARA-MITAIZA satria sokajin-taonan’ny TANORA iray ihany no hifandrimbonan’izy ireo beazina ao am-piangonana. Koa alaviro mihitsy ny fisaratsarahana sy ny fakana ho azy fa aoka hiray fo hanabe ireo zanatsika amin’ireo sokajin-taona ireo isika. Noho izany dia mandroso ireto hevitra ireto izahay ho dinihinareo vaomiera mpanendry isam-piangonana :

 • Raha AZO ATAO ka mbola vonona ho amin’izany asa izany izy mandritra ny Taona 2019 hiditra io dia aoka mba tsy ovaina na soloina ny Tompon’andraikitry ny MIFEM sy MINENF tamin’ity taona 2018 ity satria izy ireo no efa niofana ary afaka mampihatra tsara izany fiofanana izany amin’ireo sampana ireo. Amin’izay mantsy dia ho hita soritra tsara ny fahombiazana tiana ho tratra. Misaotra tompoko!
 • Aoka koa rehefa manendry isika ka voatery hametraka andraikitra maro sosona amin’ny olona anankiray noho ny antony tsy azo hanoharana dia mba iangavianay tompon’andraikitry ny MINENF mba hojerena akaiky ireto :

è   Lehiben’ny MINENF sy ireo mpiara-miasa aminy dia tokony ho mpampianatra Sekoly Sabata MATOANTO no midina na Chef na Encadreur ao amin’ny Explorateurs na Aventuriers raha voatery hampitazomina andraikitra amin’ireo sampana roa ireo. Raha tsy mitazona izany moa izy dia tokony hiara-miasa amin’ny Tompon’andraikitra amin’ireo sampan ireo.

è   Toy izany tsy misy hanombinana koa ny Mpampianatra Sekoly Sabata Matoanto no midina. Raha voatery ho Chef Tanora izy dia tokony hatao ao amin’ny EXPLOS na AVENTURIERS. Raha tsy Chef kosa izy dia miara-miasa amin’ireo akaiky.

è   Ny Chef sy cheftaine EXPLOS sy AVENTURIERS koa dia ohatra izay tsy misy valaka mihitsy. Aoka re hiara-hiasa isika mba ho fahombiazana amin’ny fitaizana ny zanatsika ary ho voninahitr’Andriamanitra izay naniraka antsika hiantsoroka izany asa izany. Mahatoky ny fahendrentsika rehetra amin’ny fiaraha-miasa Ilay niantso antsika koa dia mahereza indrindra.

Mankasitraka indrindra amin’ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana asehontsika rehetra!

DEPARTEMANTA MINENF

ANDEFASANA : Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Filohan’ny MINENF rehetra eto amin’ny FMC

ANTONY : SEKOLY BIBLIKAN’NY FIALAN-TSASATRA (EBV)

FANAMARIHANA:

 • Fotoana hianaran’ny ankizy ny momba an’ i Jesosy amin’ny fomba manokana.
 • Amin’ity taona ity dia « Ankizin’i Jesôsy ao an-dakozia » no loha-hevitra atolotra.
 • Afaka manatona isika maniry hahazo ny tari-dalana mahakasika izany, na koa afaka misafidy loha-hevitra hafa isika hampitàna ny fitiavan’I Jesôsy amin’ny ankizy. Fa mamporisika antsika anefa hanao EBV hanatrarantsika ireo ankizy ivelan’ny Fiangonana
 • Ho antsika Fiangonana izay mikasa hanatanteraka ity EBV ity àry dia asaina, rehefa avy nifampiresaka tamin’ny Pasitoran’ny Distrika, mba handefa SMS amin’ny 034 55 018 59 na amin’ny 034 83 300 36 (na handefa SMS amin’ny Pejy Facebook « Mifem & Minenf – Fédération Madagascar Centre »), ka hamaly ireto fanontaniana ireto :
  • Fiangonana aiza? aiza no hanaovana ny EBV ? rahoviana ny fotoana? Ary firy ny ankizy antenaina hanatrika izany (firy ny zanaka mambra, ary firy ny ankizy avy any ivelany ho asaina ?). Ezahantsika mba ho atsasa-manila ny ankizy avy any ivelany.

DEPARTEMANTA MINENF

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Filohan’ny MINENF rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                : RALLYE des ENFANTS F.M.C.

DATY                     :  20 – 24 Desambra 2018

FANAMARIHANA

 • Alefa aoriana ny andinindininy rehetra.
 • Llazaina sahady dieny izao anefa fa mandritra io fotoana io no hanatanterahana ny Fifanitsanana farany (eto anivon’ny Federasiona) « Ankizy mitory teny ».
 • Hamafisina àry fa Sokajy telo no tokony hisy : Sokajy voalohany = 6 – 9 taona ; Sokajy faharoa = 10 – 12 taona ; ary Sokajy fahatelo = 13 – 14 taona.

10 mn eo ho eo no faharetany. Samy misafidy ny loha-hevitra hataony. Solontena iray isaky ny Faritra no hifanintsana farany (1 isaky ny Sokajy ho an’Analamanga – 1 isaky ny Sokajy ho an’Itasy – 1 isaky ny Sokajy ho an’ny Bongolava ary 1 isaky ny Sokajy ho an’ny Vakinankaratra).

Asaina izany isika Pasitora sy CD rehetra hifandrindra amin’ny fanatanterahana izany. Misaotra antsika rehetra amin’ny fiaraha-miasa !

FILAZAN-DRAHARAHA 14 jolay 2018

DEPARTEMANTA MIFEM – MINENF – MAMPIANATRA SEKOLY SABATA MATOANTO – TANORA ZANDRINY – ANKIZY – ZAZABODO & MINONO

ANDEFASANA:Filohan’ny MIFEM sy MINENF ary ny lefitrany , TALE sy  Mpampianatra SEKOLY SABATA : Matoanto – Tanora zandriny – Ankizy – Zazabodo – Zaza  Minono ary ny LOHOLONA MPIAHY ireo sampana telo ireo.

ANTONY VOALOHANY: FANOFANANA MANOKANA HANASANA IREO OLONA  eo ambony eo ireo –

 1. DISTRIKA ANTSOINA : AMBOHIBARY – MAHAZOARIVO – TSARASAOTRA – MANANDONA – BETAFO – MANDOTO

DATY  :   20 – 21 – 22 JOLAY 2018   ao  ANTSIRABE .

 1. DISTRIKA ANTSOINA : MIANDRIVAZO

DATY  :   03 – 04 – 05 aogositra 2018   ao  MIANDRIVAZO

ANTONY FAHAROAREO DATY TSARA HO FANTATRA MBA HIOMANANA DIENY IZAO

 • 31 aogositra – 02 septambra 2018 :  RALLYE DES JEUNES FILLES
 • 21 oktobra – 03 novambra 2018  :  VAKINANKARATRA HO AN’I KRISTY
 • 20 – 24 desambra 2018 :  RALLYE DES ENFANTS F.M.C. – FIFANINTSANANA FARANY « Ankizy mpitoriteny”

Eo anivon’ny FMC. Misy sokajy telo : Matoanto – Tanora zandriny – Ankizy