DEPARTEMANTA MIFEM sy MINENF 22 SEPTAMBRA 2018

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, ary ny mambra rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                :

Efa tonga eo amin’ny vanim-potoana fanendrena ireo tompon’andraikitra isam-piangonana isika izao koa ireto misy recommendation vitsivitsy tianay miandraikitra nY Departemanta MIFEM sy MINENF omena antsika fiangonana ho fanatsarana sy ho fanohizana ny asa amin’ireo Departemanta roa ireo isam-piangonana.

Tena MIFANDRAY sy MIFAMPIANKINA ary MIARA-MIASA tokoa ny Tompon’andraikitra isam-piangonana amin’ireto sampana 3 ireto : TANORA (EXPLOS sy AVENTURIERS) sy SEKOLY SABATA (Kilasy MATOANTO no midina) ary ny MINENF. Aoka mihitsy tsy hihevitra isika fa samy maka ho azy ireo fa tena MIFANOHANA sy MIARA-MITAIZA satria sokajin-taonan’ny TANORA iray ihany no hifandrimbonan’izy ireo beazina ao am-piangonana. Koa alaviro mihitsy ny fisaratsarahana sy ny fakana ho azy fa aoka hiray fo hanabe ireo zanatsika amin’ireo sokajin-taona ireo isika. Noho izany dia mandroso ireto hevitra ireto izahay ho dinihinareo vaomiera mpanendry isam-piangonana :

  • Raha AZO ATAO ka mbola vonona ho amin’izany asa izany izy mandritra ny Taona 2019 hiditra io dia aoka mba tsy ovaina na soloina ny Tompon’andraikitry ny MIFEM sy MINENF tamin’ity taona 2018 ity satria izy ireo no efa niofana ary afaka mampihatra tsara izany fiofanana izany amin’ireo sampana ireo. Amin’izay mantsy dia ho hita soritra tsara ny fahombiazana tiana ho tratra. Misaotra tompoko!
  • Aoka koa rehefa manendry isika ka voatery hametraka andraikitra maro sosona amin’ny olona anankiray noho ny antony tsy azo hanoharana dia mba iangavianay tompon’andraikitry ny MINENF mba hojerena akaiky ireto :

è   Lehiben’ny MINENF sy ireo mpiara-miasa aminy dia tokony ho mpampianatra Sekoly Sabata MATOANTO no midina na Chef na Encadreur ao amin’ny Explorateurs na Aventuriers raha voatery hampitazomina andraikitra amin’ireo sampana roa ireo. Raha tsy mitazona izany moa izy dia tokony hiara-miasa amin’ny Tompon’andraikitra amin’ireo sampan ireo.

è   Toy izany tsy misy hanombinana koa ny Mpampianatra Sekoly Sabata Matoanto no midina. Raha voatery ho Chef Tanora izy dia tokony hatao ao amin’ny EXPLOS na AVENTURIERS. Raha tsy Chef kosa izy dia miara-miasa amin’ireo akaiky.

è   Ny Chef sy cheftaine EXPLOS sy AVENTURIERS koa dia ohatra izay tsy misy valaka mihitsy. Aoka re hiara-hiasa isika mba ho fahombiazana amin’ny fitaizana ny zanatsika ary ho voninahitr’Andriamanitra izay naniraka antsika hiantsoroka izany asa izany. Mahatoky ny fahendrentsika rehetra amin’ny fiaraha-miasa Ilay niantso antsika koa dia mahereza indrindra.

Mankasitraka indrindra amin’ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana asehontsika rehetra!

FILAZAN-DRAHARAHA 25 aogositra 2018

DEPARTEMANTA MINENF

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Filohan’ny MINENF rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                : Fandaharana «Neighborhood Fun » na ilay antsointsika hoe « Mpifanolo-bodirindrina mahafinaritra

FANAMARIHANA

  • Misafidy toerana iray isika ary asaina ny ankizy manodidina indray mandeha isan-kerinandro, na isam-bolana aloha, hifampizarantsika fifaliana amin’izy ireo amin’ny fanaovana fotoana mahafinaritra (ohatra hoe miara-mandoko sary na mianatra hira…) hahalalany ny fitiavan’I Jesôsy.
  • Amporisihina isika Fiangonana hampandray anjara ny ankizy amin’ny Asa Fitoriana, fa fitaovana tena mahomby eo am-pelatanan’Andriamanitra ihany koa izy ireo.

DEPARTEMANTA MIFEM

Isika Vehivavy dia olona nantsoin’Andriamanitra manokana hamitany irany ho amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Ampahatsiahivina ihany koa àry isika (araka ny Drafitr’asa efa nozaraina) fa ny Volana Novambra dia volana hanatanterahan’ ny Vehivavy Kaonferansa. Aoka ho vonona, ary aoka handray anjara mavitrika fa manana ny maha-izy azy ary manana ny fahaiza-manao ho amin’izany isika Vehivavy.

FANAMARIHANA

Aoka fotsiny tsy hanao azy io hifanindry amin’ny Impact Mada isika, fa amin’ireo herinandro hafa ao anatin’ny Volana Novambra.

FILAZANA 11 AOGOSITRA 2018 : RALLYE DES JEUNES FILLES

Hisy programa manokana ho an’ny zatovovavy « RALLYE DES JEUNES FILLES » ho tanterahina araka izao manaraka izao:

·         80 isaky ny andiany no asaina ho amin’izany ka natao intelo miantoana izany ho antsika eto amin’ny faritra ANALAMANGA izay hanombohana azy. Toy izao àry ny fandaminana mba hahatrarana ny tanjona apetraka :

 

o   FARITRA ANALAMANGA I sy II :  ho tanterahina ny Alakamisy 30 aogositra ary mifarana ny Alahady 2 septambra 2018

 

o   FARITRA ANALAMANGA IV sy V :  ho tanterahina ny Alakamisy 15 novambra ary mifarana ny Alahady 18 novambra 2018

 

o   FARITRA ANALAMANGA III :  ho tanterahina ny Alakamisy 6 desambra ary mifarana ny Alahady 9 desambra 2018

 

·         Ny frais Généraux dia 6.000 Ariary ary ny frais de camp dia 10.000 Ariary. Tsy mitondra vary intsony fa efa tafiditra ao daholo. Ny Pasitoran’ny Distrika no hatoninareo mahakasika ny andinindininy rehetra. Samia ho tahian’Andriamanitra isika e!

 

Volasoa Andrianomanana et Sahondrarison Miaranarilanto Vatosoa Co-Director MIFEM-MINENF

DEPARTEMANTA MIFEM sy MINENF

Efa ao ny Cahier de bord ho an’ny Sampana MIFEM sy ny Sampana MINEF. Tokony hanana ny isam-piangonana koa entanina isika hanatona ny STOCK FMC hanjifa izany amin’ny vola 2.000 Ariary ny iray. Cahier de bord iray (o1) isaky ny Sampana sy isam-piangonana izany no jifainareo . Misaotra indrindra amin’ny fiaraha-miasa !

———————— oOo ————————

CALENDRIERS DES FORMATIONS CFF / SEPTAMBRA-OKTOBRA 2018

  24 – 27 septembre 01 – 04 octobre 08 – 12 octobre 15 – 18 octobre
MARAINA

8.30 ora

COUPE & COUTURE

JUPE

COIFFURE PERFECTIONNEMENT

 

COUPE & COUTURE

CHEMISE

 

GLACE

 

COUPE & COUTURE

ROBE

 

CUISINE EUROPEENNE

    COUPE & COUTURE

PANTALON

 

CUISINE CHINOISE

 

HARIVA

1.30 ora

 

VIENNOISERIE

 

 

SMOCKS

 

 

PATISSERIE DE BASE

PATISSERIE PERFECTIONNEMENT

FILAN-KEVITRA  03204 754 95 – 03307 268 09 – 03464 697 07 ;

https://www.facebook.com/MifemMinenfFMC/