HIVIDY TENU JA & ACCESSOIRES COMPLETS?

Badge "asa Manavanana"

Araka ireo dingana sy fiofanana vitanao dia azonao vidiana mitokatokana aty amin'ny Promo-fmc ny badge, azonao atao koa ny manao commande mialoha.

Foulards

Araka ny categorie izay misy anao, azonao vidina mivantana aty amin'ny promo-fmc, na atao commande koa.

KIT COMPLET

Ho an'ny Patrouille, Chef de patrouille, Mpitatika, Filoha Mpitarika : misy ny Fanion, Drapeaux, Kits complets, MISY ATY AMIN'NY PROMO IREO.

DEPARTEMANTA TANORA FILAZANA 22 SEPTAMBRA 2018 

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Filohan’ny Tanora sy ny Tanora EXPLOS rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                : FISAORANA

Isaorana Andriamanitra fa vita soamantsara ny Hetsika JME (Andro maneran-tany ho an’ny Mpisavalalana) natao teo amin’ny Gradins III Soamanandrariny. Tanora sy Chef ary mpitarika mahery ny 2500 no tonga nanatrika izany. Eto dia maneho fisaorana eram-po, eran-tsaina :

 • Ny FIANGONANA sy ny Ray aman-dreny rehetra noho ny fanohanana nataonareo tamin’ireo ankizy rehetra ireo ka nanome alàlana azy ireo hanatrika iny fotoan-dehibe iny sy tsy nanadino fa nanotrona azy ireo tamin’ny fotoam-pivavahana SABATA.
 • Ny MPITARIKA isan-tsokajiny rehetra nitarika sy nanampy ireo Mpisavalalana rehetra tamin’ny hetsika naseho sy nampirantiana nandritra iny fotoana iny.
 • Ny STAFF ny Departemanta TANORA izay tsy nikely soroka, tsy nitandro hasasarana fa nanao ny ainy tsy ho zavatra teo am-panatanterahina sy teo am-piketrehana iny hetsika iny.
 • Ireo mpiara-miasa rehetra eto amin’ny BIRAO FOIBE tamin’ny fanampiana rehetra nataonareo tamim-pitiavana.

DEPARTEMANTA TANORA FILAZANA 25 AOGOSITRA 2018

 1. FIANTSOANA FIVORIANA MAIKA

NY ANTSOINA : CD – STAFF – FILOHA ANKAPOBENY – FILOHAN-TSAMPANA – CHEF GUIDE rehetra eto ANTANANARIVO

DATY : 26 aogositra 2018   amin’ny 3.00 ora hariva ao amin’ny Fiangonana Advantista MANDROSOA

Ialàna tsiny ny mety ho fanelingelenana ny programa rehetra mety efa misy amin’io fotoana io.

 1. ANDRON’NY MPISAVALALANA

Atao RALLYE ny “ANDRON’NY MPISAVALALANA” araka ny efa fantatsika.

DATY  : 14 – 15 – 16 septambra 2018 eo amin’ny GRADINS SOAMANANDRARINY

IREO TSARA HO FANTATRA REHETRA

 • Ny 7 septambra 2018 ny fara-fisoratana anarana sy fandoavana ny Frais Généraux 3.000 Ariary isan’olona. Indro alefanay ny taratasy fisoratana anarana isam-piangonana. Afaka manao photocopie ianareo raha tsy ampy izy ity.
 • Festival des talents ny Alahady 16 septambra 2018 izay hatrehan’ireo manam-pahefana maro; hanehoan’ireo Explos ny fahaiza-manaony (Hisy vente Exposition)
 • Ny mpikarakara ny RALLYE dia manolotra Stand iray avy ho an’ny Faritra tsirairay fa raha mila abonin’izany ianareo dia manao fandaminana ny isam-paritra. Aoka anefa mba ho zavatra mendrika no entina (chapiteau…)
 • Efa afaka mandamina toerana ianareo manomboka ny Alarobia 12 septambra kanefa kosa tsy hiantohan’ny lasy ny fiarovana raha tsy efa Zoma hariva 14 septambra. Aoka àry hanao fandaminana dieny izao ny amin’ny fiambenana raha ilaina izany.
 • Araho amin’ny RADIO OASIS sy Facebook ny andinindininy hafa mahaliana anao.
 • TELECHARGER : TARATASY FISORATANA ANARANA JME 2018 & FAMPAHAFANTARANA
 1. FANOMEZANA Rà MAIMAIMPOANA

MANOME Rà = MANOME AINA. Noho izany ny Tanora Advantista rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina dia hanao hetsika manokana ho famonjena aina amin’ny fanomezana rà maimaim-poana :

DATY    :      ALAROBIA 29 aogositra 2018  amin’ny  2.00 ora folakandro ao amin’ny BANQUE DE SANG HJRA  Ampefiloha.

FEPETRA :  – 18 taona no miakatra  – 50 kg fara-fahakeliny – Ampy torimaso tsara – Tsy bevohoka – Tsy mihinam-panafody

 1. CEMEAM
 • Fiofanana ara-panjakana hahazoana diploma ara-panjakana BAFA hahafahana mitarika lasy lehibe.
 • Mila manararaotra isika rehetra liana fa voafetra ho 60 monja ny toerana nefa maro ireo fikambanana te-hanatrika izany
 • ASAINA :   Ny CHEF GUIDE sy ny FILOHA ISAM-PIANGONANA rehetra eto amin’ny F.M.C.
 • SARAN-DASY : 000 Ariary (750.000 Fmg) Efa ao anatin’io ny sakafo ary ireo kojakoja samihafa.
 • DATY :     23 septembra – 01 oktobra 2018              TOERANA       :        ANKADIKELY ILAFY
 • KONGRESY
 • mifarana ny 30 aogositra ihany koa ny fisoratana anarana sy fandoavana ny vola (Raha ampahany no efa narotsaka dia vitaina manontolo io amin’ny 30 septambra 2018 izao)
 • Azo tohizana ny volana septambra ihany raha sanatria tara ianao fa tsy efaina aty amin’ny FMC intsony fa tonga dia eny amin’ny UNION ary tataovana 1.000 Ariary isan-kerinandro izany mandrapahatongan’ny30 septambra 2018 izay fara-fandoavam-bola rahateo. Dia samia miezaka ny isam-piangonana e!

DEPARTEMANTA TANORA: FILAZAN-DRAHARAHA 14 jolay 2018

ANDEFASANA :   Ny Pastora, Loholona, Talem-piangonana ary ny Tanora rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina

ANTONY VOALOHANY :ANDRON’NY MPISAVALALANA MANERAN-TANY

DATY  :  SABATA 15 Septambra 2018

FANAMARIHANA     è   Amin’ity taona ity dia ataontsika RALLYE izany ka toy izao ny fandaminana :

 • Manomboka ny 14 septambra ary mifarana ny 16 septambra 2018
 • Manao LASY aty amin’ny FMC daholo ka GRADINS III isika ny Sabata 15 septambra 2018.
 • Ny Alahady 16 septambra 2018 amin’ny 8.00 ora – 4.00 ora dia fanehoana talenta isaky ny FARITRA na isaky ny DISTRIKA. Aza atao eo tsara ny Drill, Handmine … sy fanehoana ireo asa-tanana isan-karazany izay ny Mpisavalalana mihitsy no manao azy. Haseho sy haranty izany ary azo hamidy ihany koa. Aoka hiomana dieny izao amin’izany ny chefs sy cheftaines rehetra isaky ny Faritra na Distrika na Fiangonana miaraka amin’ireo Mpisavalalana.
 • Aoka ny fiangonana tsirairay mba samy hanana sy hividy iray avy amin’izany MANUEL izany mba ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra eo anivon’ny Tanora. Ny Chef Guide kosa dia tokony hanao ezaka hanana ny azy manokana.
Pasitora Rakotoarimino Norwin Filohan'ny departemantan'ny tanora eto amin'ny federasiona madagasikara afovoany

Manasa anao hitsidika ny boutique promo: hahitanao ireo fitaovana rehetra ilain’ny Jeunesse Adventiste. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia araho ny pejy Facebook PROMO