DEPARTEMANTA TANORA FILAZANA FEBROARY 2019 

DEPARTEMANTA TANORA

ANDEFASANA  : Ny Lehiben’ny TANORA isam-piangonana sy ny tanora rehetra manerana ny FMC

 1. Ilazana isika Tanora rehetra fa naroso 20 – 27 oktobra 2019 ilay KONGRESY LEHIBE any MAHAJANGA ho an’ny MPISAVALALANA.

Efa tokony hanefa ASSURANCE ny tanora rehetra izao. Amin’ity taona 2019 ity dia niakatra 1200 Ariary izany. Efaintsika alohan’ny Faran’ny volana MARS io Assurance sy Objectif io. Aoka hifanentana ny amin’izany ny club tsirairay isam-piangonana.

 • DEPARTEMANTA TANORAANDEFASANA : Ny Tanora sy mpiandraikitra tanora rehetra manerana ny F.M.C.ANTONY : Ireo hetsika sy zavatra tsara ho fantatra mahakasika ny Fikambanana TANORAToy izao ny andinindinin’izany ampahafantarina antsika rehetra
  • BOKY è MANUEL SYL (Senior Youth Leader). Hivoaka tsy ho ela ny amin’ny teny Malagasy ary jifaina 15000 Ariary.
  • BOKY è MANUEL CHEF GUIDE. Hivoaka tsy ho ela ihany koa ary jifaina 15000 Ariary. Marihina fa tena boky izy ity.
  • FISINTONANA ARA-PANAHY sy FANOKAFANA ny HETSIKY NY TANORA 2019 Samy manao araka ny fandaminany ny tsirairay na isam-piangonana na isaky ny Secteur na isaky ny Distrika. Aoka handamina izany ny Filoha isan-tsokajiny
  • MAHAKASIKA NY TOP 700 : Ireo TANORA rehetra tao anaty lisitra afaka tamin’ny TOP 700 tety Soamanandrariny farany teo dia afaka manofana Explorateurs sy Aventuriers any amin’ny fiangonany na Distrikany rehefa mahazo alàlana hanao izany fa tsy midika hoe NAHAZO MARI-PANDROSOANA CHEF GUIDE Tsara ny  manantitrantitra amintsika Tanora sy Filohan’ny Tanora ary isika Fiangonana manontolo fa ny fahazoana mari-pandrosoana Chef Guide dia ny DEPARTEMANTA ihany no afaka manome izany rehefa atolotry ny Fiangonana sy ny CR ny anaran’ilay tanora miaraka amin’ny Documents rehetra mifanaraka amin’izany.
  • 16 Mars 2019 : GYD na Global Youth D è Izao no tanjona amin’io andro io. Tanora JA iray (1) miaraka amin’ny  Namana Liana iray (1) mizara zavatra amin’ny Liana iray (1) hafa. Aoka àry hiomana dieny izao isika tanora rehetra ary hifanentana.
  • 16 – 23 mars 2019 : HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKY ny TANORA Atao endrika seminera any amin’ny TAMI izy ity koa aoka hamafisina tsara ny TAMI isam-piangonana izay efa natsangana ankehitriny fa mitohy ny asa. Noho izany àry dia misy Boky amidy mba hahazoan’ny TAMI manana tombontsoa mandritra io herinandro io ary jifaina 1700 Ariary. Manao commande haingana ianareo ivelan’Antananarivo ka azo alefa aty @ Departemanta izany.
  • Alahady 5 may 2019 : ANDRO MANOKANA HO AN’NY AMBASSADEUR

  Atao miavaka io andro manokana io izay hanasana ny Tanora Ambassadeur rehetra. Ho lazaina amin’ny manaraka ny toerana hanaovana izany fa ireto kosa misy fiomanana mialoha izay tsara hataontsika Tanora Ambassadeur isam-piangonana hiatrehana io fotoana miavaka io :

  • Mitondra liana iray (1) ny Ambassaduer iray (1) amin’io fotoana io.
  • Hisy fiofanana mahakasika ny FIOMANANA amin’ny FANAMBADIANA any.
  • Hisy hetsika hitrandrahana sy hampivelarana ny taletantsika Ambassadeur eo amin’ny lafiny HIRA amin’io fotoana io ka toy izao no hanatanterahina azy :
  • Entanina ny Fiangonana tsirairay hanangana CHORALE AMBASSADEUR haneho ny talentany amin’io fotoana io. Hisy fifantenana CHORALE AMBASSADEUR IRAY izay hataon’ny isaky ny REGION amin’ireo chorale rehetra ao amin’ny faritra misy azy ka io CHORALE io no hisolo tena ny Région amin’io fotoana io. Anjaran’ny Région izany no manao fandaminana rehetra hahazoany io CHORALE iray solontenany io. Marihina fa na Chorale Ambassadeur eo anivon’ny Fiangonana na eo anivon’ny SECTEUR na eo anivon’ny DISTRIKA izy io fa tsy Chorale notsongatsongaina tao amin’ny Région. Aoka hazava tsara izay!
  • Entanina koa ireo TANORA AMBASSADEUR izay maniry hanao COVER fa hisy SOLONTENA ROA (2) ny Région amin’io fotoana io. Anjaran’ny Région koa no mididy ireo ankizy roa hanao Cover ireo. Marihina tsara anefa fa  HIRA ADVANTISTA ihany no azonareo hatao na ny an’ny Chorale na ny an’izay manao Cover. Azo atao tsara ny hira advantista avy any ivelany atao amin’ny teny anglisy na teny frantsay. Miomàna dieny izao àry isika Ambassadeur.
  • VOIX DES JEUNES –  GTTK  –  OYIM  –  PROJET CALEB : Arahina tsara avokoa ary tanterahina an-tsakany sy an-davany isam-piangonana na isaky ny Distrika na isaky ny Région ireo programa efatra ireo. Aoka mihitsy mba hisy ny fiffanentanana ny amin’ny fanatanterahana izany e!
  • VAKY LAY – FIOFANANA DINGANA FAHATELO (3ème degré) Hatao any amin’ny Faritra BONGOLAVA amin’ity taona 2019 ity. Ho lazaina amin’ny manaraka ny DATY sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany fa aoka isika Tanora rehetra mba ho vonona amin’izany indrindra ianareo aty amin’ny faritra Bongolava rehetra.
  • ASA FITORIANA : Fitoriana amin’ireo Communes rehetra mbola tsy nidiran’ny hafatra eto amin’ny F.M.C.
  • Anjarantsika TANORA no manao izany amin’ity taona 2019 ity. Azo atao isaky ny Distrika na Région izany.
  • Jereo ny Commune misy ao amin’ny Distrika na Région misy anareo dia tilio ireo tsy mbola nidiran’ny hafatra hanatante- rahana ity tetikasa fitoriana ity. Azonareo hanontaniana koa aty amin’iny Departemanta hahafantarana izany. Mazotoa!
  • ASA SOSIALY – FANOMEZAN-DRA MAIMAIMPOANA – FIZARANA ARENDRINA

  DATY :  Alahady 23 jona 2019

  Samy manao ny fandaminana sy manatanteraka ity Hetsika ity ny isaky ny Foiben’ny Faritra tsirairay avy.

  Ny eto ANTANANARIVO renivohitra kosa dia eny ANALAKELY no hanaovana azy ka dia samia miomàna amin’izany dieny izao e !

  • 23 – 30 oktobra 2019 : CAMPOREE MEGA-BAPTEME

  TOERANA      :              MAHAJANGA

  ANTSOINA     :              Ny tanora EXPLORATEURS rehetra sy ireo Mpitarika azy eto amin’ny FMC

  FANAMARIHANA :      Hisy Batisa goavana any koa dia omanina dieny izao ireo Explorateurs rehetra vonona ho amin’ny Batisa.

Pasitora Rakotoarimino Norwin Filohan'ny departemantan'ny tanora eto amin'ny federasiona madagasikara afovoany

Manasa anao hitsidika ny boutique promo: hahitanao ireo fitaovana rehetra ilain’ny Jeunesse Adventiste. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia araho ny pejy Facebook PROMO

[cq_vc_floatblock headerimage= »5796″ isresize= »yes » imagewidth= »420″ elementwidth= »530″ autodelay= »0″][/cq_vc_floatblock]