Pasitora : RATSIMBAZAFY Lalaniaina FILOHAN'NY DEPARTEMANTA FIPIKRI : Federasiona Madagasikara Afovoany

FILAZANA 22 SEPTAMBRA 2018 : DEPARTEMANTA FIPIKRI 

ANDEFASANA      :  Ny Fiangonana rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina.

ANTONY                : FIANGONANA TARATRA (Eglise Pilote) eto ANTANANARIVO

Araka ny fiofanana voalohany izay efa natao ny volana JOLAY sy AOGOSITRA lasa teo dia manana Tetikasa lehibe isika eto ANTANANARIVO hahatonga ny fiangonana izay misy anao ho FIANGONANA TARATRA (Eglise Pilote). Tsy ho ela dia hatao ny fiofanana faharoa. Alefanay amin’ny filazana manaraka ny daty sy toerana hanaovantsika izany koa aoka samy hiomana.

Fa Ireto misy fanamarihana sy  daty tsara ho tadiditsika mahakasika ny fotoana manaraka

  • Ny taratasy rehetra dia mandalo sy soniavin’ny Pasitoran’ny Distrika avokoa.
  • TATITRA ISAM-BOLANA : Isaky ny faha-10 ny volana dia mandefa tatitra any amin’ireo mpandrindra ny fiangonana ary atao dika mitovy alefa aty amin’ny Departemanta ianareo ka toy izao ny daty :
TATITRA DATY HANDEFASANA ATY AMIN’NY FMC
VOALOHANY Alatsinainy 10 septambra 2018
FAHAROA Alarobia 10 oktobra 2018
FAHATELO Sabata 10 novambra 2018
FAHAEFATRA Alatsinainy 10 desambra 2018
  • ALAHADY 11 oktobra 2018 :  Fivorian’ny mpandrindra miaraka amin’ny Pasitora isaky ny Distrika (Azonareo ovaina anefa araka izay daty mety aminareo)
  • Ny fivorian’ny mpandrindra miaraka amin’ny Fédération amin’ny volana NOVAMBRA dia alefanay ny daty marina aoriana.
  • Fijerena ny zava-bita antenantenany : Ny tatitra rehetra dia ampandalovina eo amin’ny Komity faran’ny Taona ataon’ny FMC ary hanaovana tatitra any amin’ny UNION misy antsika
  • 31 Aogositra 2019 : FAHATAPERAN’NY TETIKASA
  • OKTOBRA 2019 :  FIHAONANA FARANY hataon’ireo mpandrindra.

——————————————————————————-

FILAZANA 11 AOGOSITRA 2018 : DEPARTEMANTA FIPIKRI

ANDEFASANA : Ny Pasitora sy ny mambra rehetra eto amin’ny F.M.C.

ANTONY  :  FANGATAHANA FIARAHA-MIASA AMINTSIKA MAMBRA

Ny Departemanta FIPIKRI eto amin’ny FMC dia hamokatra TAHIRY momba ny asan’ny mambra eto amin’ny Federasiona mba hahafahana miara-miasa. Natao indrindra izany mba hahafahatsika mambra mifampitsimbina sy mifanampy amin’ireo traikefa sy talenta ananatsika ka mety hahasoa ireo rahalahintsika. Natao koa izany mba hahafantarana ireo talenta sy fahaiza-manao ny mambra mba tsy hitadiavana izany any ivelany. Ohatra : Manao hetsika FOARA ny Distrika iray dia tena mora ny manohana izany foara izany amin’ny fampirantiana sy fivarotana ny entam-barotra vokarin’ny mambra iray rehefa fantatra ny momba azy sy ny vokatra vokariny ary ny toerana misy azy. Ilazana fotsiny izy amin’ny alàlan’ny tahiriny mipetraka aty amin’ny Departemanta. Toraka izany koa raha misy tinady sezam-piangonana ohatra dia mora ny miantso ny mambra iray manana traikefa amin’izany ary manana tahiry momba azy aty amin’ny Departemanta FIPIKRI raha mahaliana azy io tinady io. Koa entanina isika mambra rehetra izay liana amin’izany mba handalo any amin’ny Pasitoran’ny DISTRIKANAREO hanao photocopie ny taratasy ho fenoina mahakasika io tahiry io. Aoka mba hatao haingana izany satria tsy mitsahatra mitombo ny tinady ankehitriny mba hahafahana manolotra izany ho anao. Marihina fa ny asa rehetra mihitsy no voakasika amin’izao antso izao fa tsy ny asa Tanana ihany na fambolena fotsiny. Mankasitraka indrindra