FIOFANANA « TEKNIKA » EO AMIN’NY ASA MISIONERA

CALENDRIER: FIOFANANA hataon’ny Ekipa FIPIKRI eto ANTANANARIVO
24 juin 2018
FORMATION PATISSERIE DE BASE CFF
24 juin 2018

FIOFANANA « TEKNIKA » EO AMIN’NY ASA MISIONERA

TEKNIKA ASA MISIONERA
Fanentanana – fifohazana sy fanavaozana.
Fiofanana – Miasa – mahay ny zavatra atao → FAHOMBIAZANA.
I . TSIAMBARATELON’NY FANENTANANA SY FAHOMBIAZANA
– Ampitoviana ny hevitra sy ny toe-tsaina rehetra. Rehefa hanentana dia iasao ny toe-tsaina (fandresen-dahatra).
– Iasao ny saina, ny fihetseham-po ary dia izay manosika azy hiasa dia ho zatra ary io no manokatra ny fahombiazana. Fihetseham-po → tiany ilay zavatra atao
– Isika : aoka ho zatra ny fomba fiteny mahafaoka ny rehetra : finoantsika, ny fivavahantsika
– Ataovy mazava tsara ny drafitra aseho sy ny lalana aloha.
DRAFITR’ASA
1. Tanjona : objectif : aza atao ambony loatra na ambany loatra – antonony fa atao marika mampiezaka.
§ Zarao isaky ny sokajy sy isam-batan’olona.
§ Tsy maintsy mianatra im-pito
§ Tsy maintsy mamaky lay
§ Manokatra zanam-piangonana
 1. Atao lisitra izay zavatra hatao : Soratana avy hatrany arakaraka ny ahatongavany ao an-tsaina, ary alahatra arakaraky ny laharam-pahamehana.
 2. Ampidirina ao anaty kalandrie ( fandaharam-potoana).
Rahoviana no hanomboka sy hamarana fara fahaingany sy fara fahatarany
 1. Fantarina ( tendrena) ny olona hanao azy
Sokajio araka ny mety ho vitany sy ny fahaizany.
 1. Jereo ny fitaovana sy ny ho enti-manana
Vola – jiro – latabatra – sns…
 1. Fanatanterahana : “ Fomba fiasa tsotra, iaraha-manaiky atao amim-pikirizana no miantoka ny fahombiazana.”.
 2. Fanaraha-maso : Tatitra – rapaoro – tombana (bilan) – tsikera.
Ohatra :
1 . Tanjona : Batisa 50
2. Lisitry ny zavatra hatao :
a) Fanentanana
b) Fifohazana sy fanavaozana
c) Fiaraha-mivavaka
d) Fanofanana
e) Kilasy batisa
f) Kaoferansa
g) Fanaraha-maso
3. Kalandrie
Fanentanana
Fifohazana sy fanavaozana
Atomboka kilasy batisa
Komity AFM
Ofanina ny tanora hiasa
AFM in-droa isan-kerinandro
Kaoferansa
Suivi – tomban’ezaka
Ratrapage
4. Ataovy betsaka ny fanofanana, ny fampiharana, fampandraisana anjara.
Lalana arahina amin’ny fanofanana
§ Hazavao tsara ny zavatra atao.
§ Asaivo eritreretiny ilay izy – saintsaininy, dinihiny
§ Omeo modely – asaina manandrana manatanteraka
§ Mizatra tsara ( averina in-20)
§ Aza saziana ny mbola mianatra , derao amporisihina, ampaherezina. (Vitanao io…)
5. Tiavo ny olona entanina : aza zatra manindrotsindrona.Nehemia 2 : 16 – 18
nampahery Nehemia – fo- saina no notairiny. Nehemia 4 : 8, 14, 15; 6:15
6. Vatsio fitaovana mandrakariva ny mpiofana.
7. Aza atao antsirambina ny vavaka ho an’ny tsirairay.
8. Aoka hafana fo, resy lahatra @ zavatra atao (dynamique) matanjaka amin’ny aim-panahy.
9. Ilaina ny faharetana.
10. Manao zavatra mitalakotrokotroka, goavana, ngeza Joela 2:21
Olona mpitondra → Fahaizana manatratra ny objectif (tanjona) miaraka amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa an-tsitrapo sy ny ezaka atao na ny hafa.
II. TOE-TSAINA
 1. Misotro ny aleoko mandresy. Fenoy tenim-pandresena ny fiainanao
I Kor 15 : 5 ; Nom 13 : 30 ; Lioka 10 : 19
 1. Tsy misy olana fa fihaikana daholo ny zavatra rehetra : – Fil 2 : 5 ; Josoa 14 : 12
 2. Manao ny asa ho voninahitr’Andriamanitra I Kor 10 : 31 ; Kol 3 : 23 ; Gal 1 : 10
 3. Manantena zava-dehibe. Jer 33 : 3 ; Joela 2 : 21 ; Sal 106 : 21, 22 ; Jao 1 : 50
 4. Tsy mitandro hasasarana, tsy mety kivy Asa 20 : 24
 5. Safidy tokana : hanatanteraka. Jao 4 : 34 ; 9 : 4
 6. Miray fo hiara-miezaka Fil : 27
 7. Toe-tsaina miara-mamita ny asa.
 8. Mijery ny lafy tsarany mandrakariva : Nom 13 : 27 – 29
 9. Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana fa amin’ny Fanahiko hoy Jehovah Tompon’ny maro. Zaka 4 : 6
 10. Manararaotra ny fotoana rehetra II Tim 4 :
 11. Manolotra ny tsara indrindra.
III. FIOFANANA ( Boky hilan-kevitra : Mandehana mitoria M.M, Vavolombelon’I Kristy. Services Chretien p 62. “ Hitory no antony anorenana ny Fiangonana”
Tsy ho avy Jesosy raha tsy vita ny asa.
Tsy misy 1/20 akory ny manao AFM
§ Fahatanterahana faingana : Rom 9 :20
§ Sady manantena no mampahafaingana II Pet 3 : 12
§ “ Ranonorana farany mirotsaka dia ho vita ami’ny fotoana farany izay fohy ny asa” FRF p 16 – Joela 2 : 21-25
Service Chrétien : “ Meloka eo anatrehan’Andriamanitra raha tsy mizara ny ranovelona eo amin’izao tontolo izao. Izay nateraka ho zanak’Andriamanitra dia nateraka ho Misionera. Ny fihetsika voalohany asehon’ny olona iray vao niova fo dia ny hanambara an’Andriamanitra amin’ny hafa”/
§ Nampiofana ny mpino tsirairay avy tamin’ny voalohany ireo apostoly ora 3 isan-kerinandro no anofanana olona 1 Vavolombelon’I Kristy V.K.p. 10
§ Tokony ho heverin’ny loholona = drafitra mba tsy hisy hitomoem-poana ny mambra tsirairay. Aza mitaredretra V.K p. 17
§ Vangio izay tsy manefa ny adidiny – iasao, iarahana mivavaka . M.M p 8
IV FIZARAM-PARITRA IASANA
Mifidy faritra (quartier) iasana ny Fiangonana, tsy maintsy manana fomba fizaram-paritra ny Fiangonana VK p. 10&8
V FIOMANANA ILAINA AMIN’IZANY
 1. Fiomanana ara-panahy
VK p. 14: hanana firaisana ety dia ety amin’I Kristy.
 1. Aoka hisy fifohazana sy fanavaozana ao am-piangonana toy izany koa ny fiaiken-keloka
 2. Resaho ny fandraisana ny ranonorana aloha sy farany
 3. Fitakiana ny teny fikasana
 4. Fanoloran-tena – fibanjinana an’I Kristy
 5. Famitana ny asa
 6. Ny fanamarinana amin’ny Finoana
 7. Fankatoavana ny sitrapon’Andriamanitra – firaisan-tsaina – fianarana ny Tenin’Andriamanitra – fivavahanaB.Fiomanana ara-batana
§ Akanjo mendrika – vatana madio ( teknika toriteny).
C. Fiomanana ara-pampianarana
§ Ny fampianarana tsara indrindra dia izay omaninao manokana
§ Ianaro ny zavatra ampianarinao – toko sy andininy atao tsianjery.
§ Mipetraka ianao eo amin’ny toeran’ireo ampianarina.
§ Miomana amin’ireo fanontaniana sarotra.
§ Isaky ny fampianarana dia manaova antso ho amin’ny fanapahan-kevitra.
VI. FITADIAVANA OLONA LIANA ( Intéressé)
§ Mitety varavarana dia izay liana no tozoina
§ Mambran’ny SS tsy vita Batisa
§ Ireo olona efa mifandray tamin’ny Fiangonana Advantista
§ Ireo efa nanaraka Kaoferansa teo aloha
§ Ireo mpianatry ny Feon’ny Faminaniana
§ Ireo zanaka an-trano, havana, fianakaviana mbola tsy Advantista
§ Ireo namana akaiky : mpiara-mianatra, mpiara-miasa
§ Ireo efa ao anatin’ny kilasin’ny batisa.
§ Ireo mpamaky ny bokintsika.
§ Ireo mpifanolo-bodirindrina.
§ Ireo mponina amin’ny faritra akaikin’ny toerana anaovana ezaka.
§ Ireo olona kasaina hiasana manokana.
§ Ireo namaly ny antso tamin’ny batisa.
VII. FOMBA FANATONA NY TRANO (Approche)
§ Jereo teknika famangiana kaoferansa voalohany.
§ Mampiasa baiboly fanao ampaosy na kitapo.
Fitarihan-dresaka.
§ Jereo ny zavatra misy ny fony
§ Aza manomboka fampianarana mihintsy raha tsy azonao ny fony. Ka mamangy in-1 na in- 2 na in-3 vao manomboka fampianarana.
§ Asehoy azy ny fitiavan’I Kristy ; Aoka ho babon’I Kristy ny fony
§ Aoka hisy fitiavana be dia be aseho ny olona
§ Asaina hanatrika eo daholo ny fianakaviana indrindra izay to teny.
Fomba firesaka
§ Ny amin’ny fiainana an-davandro.
§ Avadika ao amin’ny Soratra Masina : fampaherezana sy fampanantenana, avy dia atodika ao amin’ny baiboly indray.
Þ Raha sitrakao re dia misy lesona momba izany ka hiarahantsika
§ Aza tapahana mihintsy ny vavaka am-po
VIII. FOMBA FAMPIANARANA
§ Aoka hikendry ny haneho an’I Kristy Mpamonjy mandrakariva
§ Rehefa babon’ny fitiavan’ iKristy ny olona vao aseho azy ny lalàna
§ Asehoy azy fa tena tia azy manokana Andriamanitra
§ Te hamboraka ny fitiavany aminy Andriamanitra, mangoraka anao izy
§ Fo no mahazo Fo, Fitiavana no mahazo Fitiavana.
§ Tiany koa ianao miresaka Aminy
§ Nanao planina manokana hanavotana anao Izy. Kalvaria no planin’ny Famojena.
§ Te hahita anao Izy ary hiverina tsy hoela intsony
§ Te hanao fanekena aminao Izy amin’ny alalan’ny batisa
§ Ny filazantsara no asongadino, asehoy amin’ny fomba fiteninao izany
§ Any @ fampianarana voalohandohany dia hamafiso hoe “isika dia tsy miala @ baiboly”. Ahoana hoy ny baiboly? Ahoana hoy Andriamanitra ? Ahoana hoy Kristy?
§ Ny lalàna mifehy ny fampianarana TSOTRA- MAZAVA- AZON’ NY MPIANATRA
§ Taomy hametra- panotaniana ny olona
§ Tsapao ombieny ombieny ny toe – pon’ilay olona : amin’ny hoe : sa tsy izany ? tsy izany moa ?……
§ Tandremo ny fanontaniana manome valiny ENY na TSIA rano fotsiny
– Manao ahoana ny famakianao azy? Ampisainina izy
– Araka ny hevitrao ahoana ny amin’io
§ Halaviro ny fampianarana misafototo, atovy vita planina tsara ny fampianaranao
Ø Fintinina ny hevitra teo aloha “zay avy ny amin’iny”
Ø Asiana tetezamita : dia ahoana kosa
Ø Atolotra ny hevitra izay vao manaporofo
Ø Hazavaina ilay porofo sy ny heviny
Ø Tsoa kevitra ( ….izany hoe izao izany …)
Ahoana ? Manao ahoana? Fomba ahoana? …
Inona ary no hataontsika?
§ Fadio ny adi-hevitra (tsy misy soa azo avy aminy)
§ “Raha tianao ny handresy amin’ny ady hevitra dia aza miady hevitra “
§ Aza manabaty ny finoan’ny hafa, raha voatery hanonona anaram-piangonana dia mitandrema.
§ “Aza ravana ny trano-bongon’ny tsy fahalalan’ny olona raha tsy efa nanorina lapan’ny fahamarinana azony itoerana ianao”
§ Fadio ny fomba fiteny (gargon) advantista.
Ohatra : rehefa manaiky ny hafatra aho; teny fikasana; fanamarinana amin’ny finoana
§ Hoan’ny Katolika ; dia mampiasa ny teny hoe Masina Piera, Eksaody, Zenezy, Jeso, Jesoa
§ Aza miverimberina amin’ny zavatra hitanao fa mazava aminy
§ Aza mirehareha fa manetre tena,asehoy ny fifaliana tsapanao sy izay rehetra azon’’I Kristy atao amin’ny ilay olona
§ Aoka hazava tsara ny antso isaky ny fampianarana tsirairay avy
FOMBA FAMALIANA FANONTANIANA
§ Ny fanontaniana dia ahafantarana na azo na tsia ny zavatra nambara
§ Aza manabaty olona noho ny valiteniny na dia diso aza izany
– Izaho koa mba nihevitra toa anao izany nandritra ny fotoana maro fa ….
– Maro tokoa ny olona tso-po mihevitra toa anao izany
– Marina tokoa aloha fa toy izao …. NEFA
– Izaho koa mba nieritreritra mafy ny amin’ny izany fa rehefa dinihina ny Soratra Masina dia ….
– Misaotra anao ny amin’ny fanotaniana ….
§ Rehefa mamaly fanontaniana ianao dia aoka ho tony mandrakariva
* Aza maneho endrika fahatezerana raha misy fifanoherana
§ Raiso tsara izay fanontaniana rehetra ara- baiboly ary omeo valiny haingana
IREO KARAZANA FANONTANIANA
§ Ireo fanontaniana tonga alohan’ny fotoana
v Aza mitady hanome valiny avy hatrany oh: Sabata
Valiny : Tena zava-dehibe mihintsy izany fanontaniana izany ary mahafaly ahy fa liana te handalina ny tenin’Andriamanitra ianao koa raha sitrakao dia hanokana fotoana fianarana izay manontolo mihintsy ny fandinihana io lohateny lehibe io aoriana kely
v Raha ohatra manana boky dia omeo boky izy hamaky izany indray
v Aza avela hamily ny foto-dresaka fampianarana hataonao io.
* Ireo fanontaniana mivoaka ny lohalevitra ( Hors Sujet)
v Aza avela hanapaka ny fanazavana ireny fa mitenena amim-panajana hoe :”raha sitrakao dia aoka havelantsika amin’ny farany fampianarana ataoko ny famafaliana izany fanotaniana izany; Hajao ny hevitry ny olona
§ Ireo fanontaniana vokatrin’ny Fo (amin’ny Fo tsotra)
v Valio ilay fanontaniana raha mety hisakana ny fandrosoan’ny lesona atao
§ Ireo fanontaniana enti- manohitra
v Mivavaha mangina ao am-po mba tsy hanao teny manafitohina azy
v Idifio na ahemory aoriana kely ireeo fanontaniana ireo “… ho resahintsika aoriana kely ny momba izany”
v Aza matahotra mampiseho ireny fanontaniana ireny aoriana. Omeo andininy 1 na 2 mafonja dia tohizana ny lesona ataonao
v Raha misy fanontaniana tsy hainao ny mamaly azy
– Aza valivaliana fahatany
– Miandry fotoana manaraka
IREO ZAVA- MISAKANA ( MANELINGELINA ) NY FAMPIANARANA
§ Mpivaro-mandeha , Mpanatitra ronono, mpanasa lamba, zaza mitomany
àTapaho ny fampianarana. Andraso hilamina tsara ary hita miverina ny fifantohan’ilay olona vao tohizana
§ Raha misy vahiny tonga eo am-panaovana ny lesona @y fotoana anaovanao Antso
v Anontanio ny tompon-tranno, na ny vahiny raha hajanona na ho tohiazana ny fampianarana. Raha eny dia fintino ny vita teo aloha dia tohizana hatramin’ny farany ny fampianarana.
§ Ireo havana ao an-trano
v Mivavaha mafy , faoka hanana toe-tsaina feno fitiavana, fahari-po, halemem-panahy Ohab 15 : 1 ny famaliana mora
FAMPANAPAHAN-KEVITRA
§ Na betsaka manao ahoana ny kaoferansa vita, na fampianarana Baiboly vita, raha tsy misy fanampahan-kevitra dia toy ny very maina izay natao
§ Tsy miankina amin’ny fahaiza- mandahan-teny , fa ny fahatsoran’ilay hafatra misy fampiharana antonona hoa an’ny tsirairay avy.
📷 Misy faritra 3. tsy maintsy idirana rehefa hampanapa-kevitra
SAINA : atao resy lahatra ny saina
FIHETSEHAM-PO : Fitiavana –Jesosy anie tia anao ê!
Ekeo ny antson’iJesosy Ho amin’ny famonjene anao izao…
SITRAPON’NY OLONA : Atosika handray safidy
📷 Misy karazany efatra ny olona
Karazan’olona voalohany : mazoto nefa tsy afaka manapakevitra
Olona faha roa : mazoto ary afaka manapa-kevitra
Olona faha 3 : tsy mazoto nefa afaka manapa-kevitra
Olona faha 4 : tsy mazoto tsy afaka manapan-kevitra
Hita matetika anefa fa ao am-pon’ny olona ao ny faniriana ny hanao ny tsara foana
Teny 5 lazaina manokana amin’ny olona 1 dia m isy vokany be lavitra noho ny lahateny iray manontolo
Raha vao hitanao fa resy lahatra ilay olona dia aza resena lahatra intsony fa antso sy fanampahan-kevitra sisa
Aza manameloka azy tamin’ny fiainany lasa
FAMATARANA VITSIVITSY NY OLONA RESY LAHATRA
§ Tena tsy fantatro mihintsy ny fomba hanatonako an’I Kristy
§ Tokony hajanoko ve ny sarimmmihetsika ,bal sns…
§ Aoka aloha hitombo ny fampianarana ny vadiko
§ Asa na mbola voatana amin’ny asako aho na tsia raha mitandriana ny Sabata
§ Toa mbola tsy hoazoko atao ny mandresy ny paraky sy ny sigara
ANTSO FAMPANAPAHA N-KEVITRA
§ Araka ny efa nianarantsika. Tsapanao ve fa marina avy amin’Andriamanitra izay nianarantsika izay? Izany no tena marina ?
§ Araka ny hevitrao , tsy fikasanao ve ny hizotra amin’ny lalana atolotry ny Tompo?
§ Rahoviana no hanao izany fanapahan-kevitra izany ianao.(manolora daty baatisa 2 hisafiddianany)
§ Asehoy ny fifalianao na ny alahelonao arakaraky ny fanapahan-keviny.
§ Vahao ny olana mahazo azy
§ Kristy no miantso anao hanara-dia Azy ka hiaro anao hitahy anao …. Koa inona re no mbola tsy anapahanao hevitra ? asaina miteny izy. Izay ihany ve sa mbola misy olana hafa. (Jerao ao anaty masony izy )
KARAZANA FIALANTSINY 30
§ Andeha ho entintsika amim-bavaka izany olana izany . Aza avela raha tsy efa tsapanao fa mivaha ny olana ary manapa-kevitra izy.
§ Rahefa mana-pakevitra izy dia : arahabao
o Lazao azy fa faly Jesosy
o Hitan’Andriamanitra ny tananao mitsangana iny
o Faly ny lanitra manotolo ;Faly ny fiangonana;Faly aho , faly izahay
o Omena teny fikasana izy
o Ampaherezina mba tsy hiova hevitra
ANTSO
Ny zava-kendren’ny fitoriana dia ny fanapahan-kevitra hanaraka an’I Jesosy sy fanaovana fanoloran-tena
Mba hisian’izany anefa dia ireto ny karazana antso atao
o hamafiso aminy ny anton’ny fana-pahan-keviny
o rehefa avy nohamafisina ny fanapahan-keviny dia lazaina aminy ny vokany. “hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra ….Ho voavonjy . lasa tena zanak’Andriamanitra…)
o farano amin’ny vavaka mafana feno fanoloran-tena
àAza malaky mijanona rehefa manao antso fa ataovy eo amin’ny fara herinao mihintsy
KARAZANA ANTSO
§ Iza amintsika re no mahare ny fahamarinan’Andriamanitra hatramin’izay ? iza re ? ka hilaza amin’Andrianamanitra hoe inty aho fa vonona hanaraka an’Andriamanitra.
§ Moa ve misy amintsika eto tapa-kevitra hanaraka an’I Kristy. Aza avela hovery maina ny Ran’I Kristy
§ Mitaintaina Andriamanitra miandry anao
§ Aza avela hihatona eo amin’ny Hazo fijaliana foana ny Tompo
§ Aza mangatakandro
§ Indro ankehitriny ny andro ankasitrahana
§ Kristy aza tsy menatra , na natahotra ,novonoina ,daka ,tehamaina, niady ho anao , koa inona no asetrinao an’izany?
§ Iza re no hiroso ety voalohany ê! Hidina ety aho hiarahaba azy!
§ Fotoana mety izao, tsy tompon’ny am-pitso isika sa
FIJOROANA HO VAVOLOBELONA “I Pet 2:9”
Lazao ny hatsaran’ilay niantso anao!
Dingana telo:
1. lazao ny toe piainana taloha
2. asongadino ny fomba nampiova fo na nahatonga anao ho Kristianina
3. ny vokatry ny fiarahako amin’I Kristy ankehitriny
Toro hevitra :
1. aza mandokandoka fahotana
2. aza mampiasa fiteny tsy fantatry ny olona
3. aza be resaka mandany andro fotsiny
4. aza manao teny fanaratsiana fiangonana
5. aza mifanisa ny fahafoizan-tena nataonao
6. lazao azy izay azon’iKristy atao azy eo amin’ny fiainany
7. tsy vahaolana ny ady hevitra
ATAO AHOANA NY FITORIANA AMIN’NY HAVANA-SAKAIZA
1. rehefa miresaka ny momba ny ara- nofo ianareo dia atsofohy ny momba an’A/tra
2. aza mampiseho ny tenanao ho masina noho ny hafa
3. mametraha fanontaniana hahatonga azy hatoky
4. tantarao ny fitsapana na zava-tsarotra nandalovanao hanehoanao ny herin’ny Tompo
5. aza miteny hoe miova ny fiainako manontolo raha tsy misy fiovana akory izany. Avelao izy no hahita.
6. resaho aminy ny fifaliana nampidiran’iKristy tao amin’ny Fiainanao
7. ataovy izay hisian’ny hetaheta haniriany ny zavatr’Andriamanitra. Hararaoty ny fotoana ametrahany fanontaniana
8. tantarao aminy ny zavatra tsapanao ara- panahy : valim-bavaka, Fahagagana.
9. aza maninitsiny na manameloka ny hafa
10. aza mampiasa teny amin’ny Soratra Masina haninitsiny azy amin’ny fihetsiny na oviana na oviana
11. teny manandratra an’i Jesosy no ventesina ( Jao 12 :32)
SAMIA MAHERY AVOKOA EO AMBANY FAHASOAVAN’I KRISTY TOMPONTSIKA
VONIHANITRA ANIE HO AZY IRERY HATRAMIN’NY TALOHA KA HO MANDRAKIZAY
AMEN

Comments are closed.