FIAINAM-PIANAKAVIANA

PLAN STRATEGIQUE

 “Ny tokantrano milamina tsara sy voafehy tsara dia mahalaza betsaka kokoa mahakasika ny fivavahana Kristiana noho ireo toriteny rehetra izay azo toriana.” Adventist Home, p.32

REACH UP

Fanamafisana ny fifandraisana amin’ny Tompo

 • Araho ny Baiboly isan-tokantrano
 • Fianarana ny Leson’ny Sekoly Sabata
 • Vavaka 7-7-7
 • Famakiana ny boky « Hasambarana Tefin’Akany »

REACH IN

Firaisan’ny fianakaviana amin’i Kristy

 1. Fianakaviana manokana:
 • Ny fianakaviana tsirairay avy mandray anjara mandritra ny herinandron’ny fiainam-pianakaviana.
 • Fanokanan’ny mpivady fotoana manokana hameranany ny voadim-panambadiany. (oh: dinner à la chandelle, fifankazarana: miaraka miantsena, mahandro sakafo)
 • Fanokanan’ny mpianakavy fotoana hiarahany miala amin’ny fiainana andavan’andro mahazatra azy. (jeu de famille, fialamboly iarahan’ny mpianakavy)
 1. Eo anivon’ny fiangonana
 • Fampahafantarana ny paik’ady amin’ireo tompon’andraikitra isam-piangonana
 • Seminera isaky ny distrika.
 • Famokarana fitaovana ilaina ho amin’ny fikolokoloana ny fianam-pianakaviana.

REACH OUT

Ankohonana iray  Tarika Madinika

 • Manao calendrier hivavahana:
  1. Ho an’ny fianakaviana tsy adventiste
  2. Ho an’ireo mpifanolo-bodiridrina
  3. Ho an’ireo namana, mpiara-miasa
 • Mamboly fifandraisana amin’izy ireo
 • Tokan-trano tsirairay: toerana hahafahana mampianatra Baiboly.
 • Ankohonana tsirairay manao seminera.

FILAZAN-DRAHARAHA 12 JANOARY 2019 DEPARTEMANTA FIAINAM-PIANAKAVIANA

ANDEFASANA:  Ny Fiangonana rehetra manerana ny FMC

ANTONY 1.  HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA FiPia – 2.  Fanagatahana ny Anaran’ny Filohan’ny FiPia isam-piangonana.

DATY : 9 – 16 febroary 2019

BOKY TARI-DALANA : 1000 Ar no vidiny. Manao Commande dieny izao ary aterina aty miaraka amin’ny vola avy hatrany. Any amin’I Pasteur Distrika no manao commande ny ivelan’ANTANANARIVO alohan’ny 21 janoary 2019. Alefaso haingana aty amin’ny Departemanta koa ny anaran’ny Filohan’ny FiPia sy ny numéro Téléphone raha misy. Mariho ao ny anaran’ny Fiangonana sy Distrika misy anareo . Misaotra!

COUPLE : RAHERINJATOVO MIVADY TOMPON'ANDRAIKITRA DEPARTEMANTA FIPIA ETO AMIN'NY FEDERASIONA MADAGASIKARA AFOVOANY
Aller à la barre d’outils