FIAINAM-PIANAKAVIANA

PLAN STRATEGIQUE

 “Ny tokantrano milamina tsara sy voafehy tsara dia mahalaza betsaka kokoa mahakasika ny fivavahana Kristiana noho ireo toriteny rehetra izay azo toriana.” Adventist Home, p.32

REACH UP

Fanamafisana ny fifandraisana amin’ny Tompo

 • Araho ny Baiboly isan-tokantrano
 • Fianarana ny Leson’ny Sekoly Sabata
 • Vavaka 7-7-7
 • Famakiana ny boky « Hasambarana Tefin’Akany »

REACH IN

Firaisan’ny fianakaviana amin’i Kristy

 1. Fianakaviana manokana:
 • Ny fianakaviana tsirairay avy mandray anjara mandritra ny herinandron’ny fiainam-pianakaviana.
 • Fanokanan’ny mpivady fotoana manokana hameranany ny voadim-panambadiany. (oh: dinner à la chandelle, fifankazarana: miaraka miantsena, mahandro sakafo)
 • Fanokanan’ny mpianakavy fotoana hiarahany miala amin’ny fiainana andavan’andro mahazatra azy. (jeu de famille, fialamboly iarahan’ny mpianakavy)
 1. Eo anivon’ny fiangonana
 • Fampahafantarana ny paik’ady amin’ireo tompon’andraikitra isam-piangonana
 • Seminera isaky ny distrika.
 • Famokarana fitaovana ilaina ho amin’ny fikolokoloana ny fianam-pianakaviana.

REACH OUT

Ankohonana iray  Tarika Madinika

 • Manao calendrier hivavahana:
  1. Ho an’ny fianakaviana tsy adventiste
  2. Ho an’ireo mpifanolo-bodiridrina
  3. Ho an’ireo namana, mpiara-miasa
 • Mamboly fifandraisana amin’izy ireo
 • Tokan-trano tsirairay: toerana hahafahana mampianatra Baiboly.
 • Ankohonana tsirairay manao seminera.
 • FILAZAN-DRAHARAHA 13 OKTOBRA
 • PARTEMANTA FIAINAM-PIANAKAVIANA

  ANDEFASANA  :  Ny Pasitora, ny Loholona sy Talem-piangonana ary ny Filohan’ny FiPia sy ny Fiangonana eto amin’ny FMC

  ANTONY  : FISAORANA sy FANGATAHANA TATITRA

  Isaorana isika rehetra ny amin’ny fanatanterahana ny Herinandro fiaraha-mivavaka FIPIA. Mankasitraka indrindra.

  Mangataka tatitra avy amin’ny isam-piangonana vokatra avy amin’izany izahay. Toy izao izany :

  • Isan’ny mpanatrika isan’andro
  • Fandraisan’anjaran’ny fianakaviana
  • Vokatry ny hafatra teo amin’ny ankohonana
  • Manatanteraka fiaraha-mifaly ve ny fiangonana?

  Aoka  mba alefa haingana araka izay azo atao izany satria ilaina aty amin’ny FOIBE. Atero mivantana ao amin’I Chef MOÏSE.

COUPLE : RAHERINJATOVO MIVADY TOMPON'ANDRAIKITRA DEPARTEMANTA FIPIA ETO AMIN'NY FEDERASIONA MADAGASIKARA AFOVOANY