FAMPIELEZAM-BOKY

FILAZANA 18 AOGOSITRA 2018 DEPARTEMANTA ASA FAMPIELEZAM-BOKY

ANDEFASANA : Ny Fiangonana rehetra aty amin’ny faritry ITASY sy BONGOLAVA              

Ilazana isika mambra rehjetra aty amin’ny faritra ITASY sy BONGOLAVA fa efa misokatra ny DEPÔT ao MIARINARIVO ary efa miasa ireo MBE ao. Koa dia azontsika atao tsara manomboka izao ny manatona azy ireo raha misy ireo boky ilaintsika. Misaotra tompoko

FILAZANA 11 AOGOSITRA 2018 : DEPARTEMANTA ASA FAMPIELEZAM-BOKY

ANDEFASANA : Ny Pastora, Loholona, Talem-piangonana ary ny mambra rehetra eto amin’ny F.M.C.

ANTONY : Hetsika fizarana boky “NY HERIN’NY FANANTENANA”

DATY  : SABATA 25 aogositra 2018

FANAMARIHANA    

  • Hivoaka ny fiangonana sy ny mambra rehetra ny Sabata folakandro amin’io fotoana io ka hizara ny boky amin’ireo olona liana rehetra sy ny Havana aman-tsakaiza, olom-pantatra ary mpiara-miasa sy mpiara-mianatra…
  • Efa misy sady ampy tsara ireo boky koa entanina isika rehetra hanatona ny Stock FMC ary hanao ezaka araka izay azo atao indray eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina hanatratra izao tontolo izao.
Pasitora : Herizo Manantsoa RAKOTOMAMONJY FiLOHAN'NY DEPARTEMANTA Fampielezam-boky, Vavaka, Librairie, Fanahin'ny Faminaniana