FAMPIELEZAM-BOKY

DEPARTEMANTA FAMPIELEZAM-BOKY : FILAZAN-DRAHARAHA 01 DESAMBRA 2018 

ANDEFASANA   :    Ny Pasitora, ny Loholona sy Talem-piangonana ary ny Filohan’ny ASAFI sy ny mambra rehetra eto amin’ny  Fiangonana ANTANANARIVO sy ny manodidina

ANTONY             :    FANAPARIAHANA FARANY NY BOKY MISIONERA 2018

Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia hifarana tsy ho ela ny taona 2018. Misaotra Azy isika noho ny asa rehetra natao nandritra ity taona ity. Ho famaranantsika izany am-pifaliana dia hiara-hientana indray isika fiangonana hizara sy hanapariaka farany ny ambin’ireo BOKY MISIONERA zaraina nandritra ity taona 2018 ity. Hivoaka ny fiangonana rehetra ny SABATA 15 desambra 2018 folakandro ka hizara sy hanaparitaka izany boky izany. Mbol amisy boky azo vidiana aty amin’ny FOIBE koa iangaviana am-pitiavana isika rehetra mba handray izany amin’ny vidiny tahaka ny teo aloha ihany. Mendrim-piderana ny ezaka nataontsika tsirairay avy koa andao hiara-hientana farany hizara izany mba hanafaingana ny fiavian’ny Tompontsika. Aoka hifanentana sy hifampitaona ny isam-pianakaviana sy isam-piangonana.

FILAZANA 18 AOGOSITRA 2018 DEPARTEMANTA ASA FAMPIELEZAM-BOKY

ANDEFASANA : Ny Fiangonana rehetra aty amin’ny faritry ITASY sy BONGOLAVA              

Ilazana isika mambra rehjetra aty amin’ny faritra ITASY sy BONGOLAVA fa efa misokatra ny DEPÔT ao MIARINARIVO ary efa miasa ireo MBE ao. Koa dia azontsika atao tsara manomboka izao ny manatona azy ireo raha misy ireo boky ilaintsika. Misaotra tompoko

FILAZANA 11 AOGOSITRA 2018 : DEPARTEMANTA ASA FAMPIELEZAM-BOKY

ANDEFASANA : Ny Pastora, Loholona, Talem-piangonana ary ny mambra rehetra eto amin’ny F.M.C.

ANTONY : Hetsika fizarana boky “NY HERIN’NY FANANTENANA”

DATY  : SABATA 25 aogositra 2018

FANAMARIHANA    

  • Hivoaka ny fiangonana sy ny mambra rehetra ny Sabata folakandro amin’io fotoana io ka hizara ny boky amin’ireo olona liana rehetra sy ny Havana aman-tsakaiza, olom-pantatra ary mpiara-miasa sy mpiara-mianatra…
  • Efa misy sady ampy tsara ireo boky koa entanina isika rehetra hanatona ny Stock FMC ary hanao ezaka araka izay azo atao indray eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina hanatratra izao tontolo izao.
Pasitora : Herizo Manantsoa RAKOTOMAMONJY FiLOHAN'NY DEPARTEMANTA Fampielezam-boky, Vavaka, Librairie, Fanahin'ny Faminaniana