Fahasalama (M.A.S)

FILAZANA 22 SEPTAMBRA 2018 : DEPARTEMANTA MINISTERA ADVANTISTA misahana ny FAHASALAMANA

ANDEFASANA Ny Mpitsabo rehetra sy ireo miasa amin’ny sehatry ny fahasalamana ary ny Pasitora sy ny mambran’ny

Fiangonana ary ireo liana rehetra eto amin’ny FMC

ANTONY CONFERENCE MIKASIKA NY FAHASALAMANA ary FIOFANANA MIKASIKA NY FANOMPOANA amin’ny alàlan’ny FITSABOANA

MPANOFANA :Ireo manam-pahaizana manokana rehetra avy any amin’ny FOIBE MANERAN-TANY

TOERANA : HOTEL BIRCHWOOD – AFRIKA ATSIMO

DATY :    13 – 18 novambra 2018

SARANY :    250$ (Dollar) è Toerana fatoriana. Sakafo.  Fitaterana.

VISA :    104.000 Ariary

SARAN-DALANA (fiaramanidina)  : 3.200.000 Ariary eo ho eo kanefa mety ho latsaka izany

FARA-FISORATANA ANARANA :  ALAROBIA 10 oktobra 2018

FANAMARIHANA : Manatona avy hatrany ny Sampana Fahasalamana eny amin’ny UNION na antsoy ny Tél

03337 109 24 (Pasteur PIERROT) na 033 50 864 54 (Soeur NIVO)

è  Efa nalefa tamin’ny CIRCULAIRE N° 15 tamin’ny 11 aogositra 2018 ny andraikitry ny CD eo anivon’ny Distrika. Iangaviana am-pitiavana ianareo CD voafidy mba haka izany any amin’ny Sekreteran’ny Fiangonana izay misy anareo. Iangaviana am-pitiavana

koa ny Sekretera mba hanome izany raha ao amin’ny fiangonanao no misy ny CD voafidy eo anivon’ny Distrika.

è  Iangaviana koa isika fiangonana rehetra mba hanatitra any amin’ny CD MAF eo anivon’ny Distrika ny TATITRY ny asa rehetra natao hatramin’izay alohan’ny faran’ny volana Septambra mba hahazoany manatitra izany any amin’ny Pasitoran’ny Distrika

è  Indro omena antsika isam-piangonana indray ny formation mahakasika ny FAHASALAMANA sy ny SAKAFO.

TSINDRIO ETO : Ny sakafo sy ny fahasalamana.docx

FILAZAN-DRAHARAHA 11 AOGOSITRA 2018

DEPARTEMANTA MISAHANA NY FAHASALAMANA

ANDEFASANA : Ny Pasitora sy ny Fiangonana rehetra eto amin’ny F.M.C.

ANTONY   : FAMPAHAFANTARANA NY ANDRAIKITRY NY CD MAS izay voafidy

 • Mandrindra ny hetsika MAS rehetra eo anivon’ny Distrika. Marihina fa ny hetsika rehetra dia tokony hifanaraka amin’ireo loha-hevitra voizina isam-bolana mahakasika ny Lalàna 8 ny fahasalamana ao anatin’ny tontolon-kevitry ny Fanavaozana ara-pahasalamana
 • Amin’ny alàlan’ny Hetsika Manatevina ny ao anatiny dia manentana sy mamporisika ireo Filohan’ny MAS isam-piangonana amin’ny fitaizana ny fiangonana ary manohana azy ireo ihany koa amin’ny Hetsika Fanatrarana ny any ivelany.
 • Mamporisika ny Filohan’ny MAS isam-piangonana mba hisian’ny fiaraha-miasa akaiky amin’ireo sampana hafa amin’ny fanamafisana ny hetsika Fanavaozana ara-pahasalamana eo amin’ny fiangonana sy ireo liana hahatonga izany ho tena fiainan’ny tsirairay.
 • Manantanteraka fivoriana araka izay azo atao na fihaonambe ho fifanakalozana fanandramana (raha ilaina) sy fanaraha-maso ny fandrosoan’ny asa ary fanofanana (raha ilaina) ho fampaherezana ny mpitarika mpiara-miasa (ny CD no mamaritra ny fotoana )

FILAZAN-DRAHARAHA TOHINY 13 OKTOBRA 2018

 • DEPARTEMANTA MINISTERA ADVANTISTA MISAHANA NY FAHASALAMANAANDEFASANA  : Ny mambran’ny fiangonana rehetra eto amin’ny FMC

  ANTONY : FAMPAHAFANTARANA avy amin’ny fitondram-panjakana mahakasika ny PESTA

  Ny pesta dia aretina vokatry ny bacteria mitondra ny anarana Yersinia Pestis. Raha tsy misy ny fitsaboana dia ratsy ny fihomboan’ny aretina pesta. Azo sitranina tsara kosa izy raha toa ka voatsabo mialoha amin’ny alalan’ny antibiotika mifanandrify aminy sy ny fikarakarana tsara ny marary. Mifamindra ny aretina pesta ny voalavo amin’ny alalan’ny parasy ka avy amin’ny alalan’ny kaikitry ny parasy mitondra ny bacteria pesta indray no hifindrany amin’ny olombelona. Ny voalavo no tena mpitondra ny pesta fa na ny saka, alika ary ny bitro koa dia mety ho tratrany.

  Fomba fifindran’ny aretina pesta eo amin’ny olombelona :

  • Kaikitry ny parasy avy amin’ny voalavo mitondra ny bacteria pesta makamin’ny olombelona no matetika mpiseho.
  • Fikasihana mivantana ireo biby mararin’ny pesta (avy amin’ny alalan’ny fery sy ratra misy eny amin’ny hoditra, ny ati-vava orona sy ny maso.
  • Fifindrany avy amin’ny olona marary iray mikohaka ka entin’ny rivotra ny piti-drorany mankamin’ny olona iray hafa.

  Ireo fisehon’ny aretina pesta :

  Pesta Atoditarimo

  Any amin’ny iray ka hatramin’ny fahafito andro nidiran’ny bakteria no miseho ny aretina

  Fisehony: Manavy tampoka, marary an-doha, mangatsiaka, malemilemy, misy fivontosana eo amin’ny tenda, helika ,foto-pe.

  Raha tsy misy ny fitsaboana dia 50-60% ny marary tratry ny pesta miseho amin’ny alalan’ny atody tarimo dia maty. Tsymifindra amin’ny olona hafa io karazany io raha tsy hoe nisy ny fikasihan’ilay olona  mivantana ny atody tarimo nisy nana

  Pesta aretin-tratra

  Vokatry ny fahavoazana mivantana ny taovam-pisefoana  tamin’ny  alalan’ny fifindran’ny pesta tamin’ny rivotra. Miseho aorian’ny 1 hatramin’ny 4 andro nidirany tao amin’ny vatan’olombelona, eny mety ho latsaky ny 24 ora nidirany aza.

  Fisehony : miakatra ny hafanana, marary ny loha, , fahavoazan’ny avokavoka sy fahasemporana, marary ny tratra, kohaka arahina rehoka mety misy na tsy misy rà/lio.

  Raha tsy misy fitsaboana dia mitarika ho amin’ny fahafatesana. Ity karazany ity dia tena mora mifindra

  Raha miseho ny iray amin’ ireo fambara ireo dia manatona tobim-pahasalamana haingana fa maimaimpoana ny fitsaboana.

 

TORO-HEVITRA ARA-PAHASALAMANA AZONAO ALAINA ETO : Tsindrio eto : NY RANO

NY RANO : Raha oharina amin’ny rivotra ny rano dia tsy dia mitobaka be. Any amin’ny faritra sasany dia voatery mandoa vola vao mahazo azy Izy no anisan’ny fototry ny aina eo amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny zava-boahary

Loharanon-kery sy fonenan’ny zavamanan’ aina, biby ary bibikely maro izy.

Sampana Fahasalamana

Docteur RAMBININTSAOTRA Sandra