TSINGERINA FAHA II EO AMIN’NY FITORIANA NY FILAZANTSARA 2018

Ny ASAFI no ANTOM-PISIAN’NY FIANGONANA. Izany no tena asan’ny sampana rehetra ao anatin’ny fiangonana ary aoka ny hetsika rehetra ataon’ny sampan mba hifantoka amin’izany avokoa. Io no IRAKA ampanaovina ny Fiangonantsika.

Ny fitoriana ny Fiazantsara: dia ny fanapariahan’ny mambra tsirairay ny vaovao mahafaly eo amin’ny Jerosalemany sy ny Jodiany sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany. (Reach the World)

FAMARITANA: Ny filazantsara dia ny fanambarana ny vaovao mahafalin’i Jesosy Kristy. Ny fanehoana an’i Jesosy, iza moa Izy, ny nataony, sy ny hataony, ny fampianarany. Ny filazantsara dia maneho ny fahamarinana ara-baiboly amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina mba ahatonga ny olona rehetra hanapa-kevitra ny hanaiky an’i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana ary hanompo azy ao anatin’ny firaisana amin’ny fiangonana

Zakaria 4:6 Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana fa amin’ny fanahiko hoy Jehovah tompon’ny maro.

FIOFANANA FITOMBOANA MRMA (GROW TMI)

NY FAHAZOAM-PANAHY DIA DINGANA IAINANA FA TSY FIHETSEHANA FOTSINY IHANY

PHASE I: FANOMANANA NY TANY (JONA – JOLAY)

TANJONA: ASA FANASOAVANA EO ANIVON’NY FIARAHAMONINA

 • Hetsika maneran-tany ho an’ny hatsaram-panahy
 • Manomana asa fanompoana honena ny hafa sy hetsika ara-pahasalamana
 • Ny toerana : Ny manodidina antsika, ny faritra hiasan’ny TAMI, ny faritra misy ny fiangonana, ireo fokontany sy quartiers hiasan’ny mambra sy hijoroany ho vavolombelona, ny tokantranon’ny mambra rehetra .

Ny fomba fiasan’i Kristy ihany no tena mahomby. MG p. 118

ahoana no fomba ahazoana namana – ny mambra iray dia mitady olona  è 4 – 7 liana sy hiasana

 1. Mifangaro amin’ny olona Henoinareo ny Fanoharana, 193 Mifangaro- izany dia midika hoe miara-manao zavatra. Mety ho fifamangiana izany, miara- miasa, manao fihetsehana miaraka; mety ho filalaovana na resadresaka, na fitsangatsanganana sy fiaraha-misakafo miaraka. Amin’ny alalan’ny fifangaroana ihany no ahalalanao ny zavatra ilain’ny hafa.
 2. Naneho fangoraham-po«Raha nahita ny vahoaka betsaka Izy dia honena azy… » raha nahena hatramin’ny antsasany ny toritenintsika, ary natao avo roa heny kosa asa ataon’ny tena manoka na eo anivon’ireo vahoaka any anaty fiarahamonina, dia ahita vokatra mahatalanjona isika.” Evangelism, 430
 3. Manome izay ilainy. Ary Jesosy nandeha eran’i Galilia ka nampianatra tao amin’ny synagogan’ny olona teo sy nitory ny filazantsaran’ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra tamin’ny olona. ” Mat 4:23

Ny asan’ny Services Communautaires Adventistes dia malolotra izay ilain’ny olona, betsaka ny voatohina ny fony amin’ny alalan’ny fangoraham-po ; ny asa fangorahana sy fanaovan-tsoa no tokony hialoha lalana ny ASAFI rehetra izay ataon’ny fiangonana. AFAFI aloha izay vao ASAFI

 1. Nahazo ny fitokisany

Ampiasao ireo fomba 100 hitanao ao amin’ny pejy facebook departemanta ASAFI Sekoly Sabata ary Services communautaires FMC handraisan’ny mambra rehetra anjara (MRMA).-  Fijoroana ho vavolombelona  –  Fifamangiana ataon’ny Sekoly Sabata  – Polipitran’ny fanantenana: ny toriteny rehetra dia tahaka ny kaonferansa daholo mandritra ny taona.

 1. manaraha Ahy” Fampianarana Baiboly – ALA SARONA- Sekoly biblika- Sekoly Sabata- Seminera- Kaonferansa.

NB: UNITES D’ACTION sy FIOFANANA MITOHY HO AN’NY MAMBRA

Afantoka amin’ity antsoina hoe Unités d’action Sekoly Sabata ity avokoa ny fomba fiasa rehetra, izany hoe ny kilasy ao amin’ny SS ihany no mivadika ho TArika MIasa na TAMI amin’ny ASAFI.

Tahaka izao ny fandaminana ny Sekoly Sabata sy ny Unités d’Action:

 1. Zaraina ho 6-10 ny mambran’ny Sekoly Sabata
 2. Ireo tompon’andraikitra: moniteurs – Coordinateur Evang – PL – Secrétaire –
 3. Planan’ny ASAFI: tanjona batisa  – Lisitry ny hetsika atao INONA ? IZA no tompon’andraikitra ? RAHOVIANA ? AIZA ? HOATRINONA ny VOLA? Atao ny TOMBANA SY TATITRA ?
 4. Fikarohana ny Fanomezam-pahasoavana : Fiofanana mitohy ao amin’ny Sekolin’ny fitoriana ny Filazantsara.
 5. Fampiharana ny fomba fiasan’i Kristy: voalaza etsy ambony.

Tsindriana tsara ireto zavatra voatanisa manaraka ireto : fizarana sakafo, firakotra, akanjo, fampianarana mamaky teny sy manoratra, , centre d’influence,  ministères dans les prisons – hôpitaux – orphelinats –  Dorkasy – samaritana tsara fanahy.

Aoka mba hampiarina ao anatin’ny fiangonana ity fomba fiasa manaraka ity, ka ny olon-dehibe na ireo efa za-draharaha ao anatin’ny fiangonana dia hitondra ny tanora sy ireo mbola vao mianatr’asa ho amin’ity pratika ity. Ny olona efa zatra iray mitondra olona 1 na 2 hiofana ho amin’ny porte à porte, mamaky teny sy mivavaka aloha no ataon’iretsy farany amin’ny voalohany ka toy izao ny méthode amin’izany.

 1. Izaho manao ianao mijery tsara (je fais, tu regardes bien)
 2. Miara-manao isika (Faisons ensemble)
 3. Ianao manao, izaho mijery (Tu fais, je regarde)
 4. Manao ianao, mijery ireo hafa (Tu fais, les autres regardent)

TOY IZAO MANARAKA IZAO KOSA NY PLANNING CHRONOGRAMME JOLAY – DESAMBRA MANARAKA NY FEUILLE DE ROUTE AOKA TSY HISY AVELA IREO REHETRA IREO FA MBA ARAHINA ANTSAKANY SY ANDAVANY.

NY SABATA VOALOHANY REHETRA AMIN’NY 1.30- 3 DIA FIVOAHANA MANAO ASA FITORIANA PORTE A PORTE AVOKOA.

Hiangaviana ny filohan’ny ASAFI sy ny ekipany isam-piangonana, mba hanao izay ahazoanaireo fitaovana hozaraina rehetra ireo isaky ny Sabata voalohany. Omeo zavatrahataony ny fiangonana fa ampy izay toriteny sy fanentanana lavareny izay.

JOLAY ASAFI AMIN’NY ALALAN’NY FIZARANA TENY FIKASANA

07 JOLAY : Andron’ny Fifadian-kanina sy Vavaka. Fitolomana am-bavaka ny ASAFI

Mivoaka ny rehetra mizara TENY FIKASANA aoka samy hanao impression teny fikasana ny fiangonana ka mivoaka ny SABATA @ 1.30-3mizara izany amin’ny olona 4-7 sady mitondra am-bavaka azy ireo

16 Jolay : TORITENY FIPIKRI, zarao ny KAOMISIONA KAONFERANSA 13-24 OKTOBRA

FIRY NY SITY. IZA AVY NO MPANDAHA-TENY. OHATRINONA NY VOLA ILAINA.

21 Jolay : Fitadiavana an’izao Tontolo izao: Hamafisina ny fitoriana amin’ny alalan’ny haino aman-jery, amporisihina ny mambra hitady olona hijery TVM ilay fitiavana mandresy, pejy facebook departemanta FMC, hanjiva DVD Ny teninao no fahamarinana misy toriteny 12 azo zaraina amin’ny olona hiasana na hanaovana seminera, jifaina ao amin’ny Médiation OASIS amin’ny vidiny 3000 ariary. Io dia azo ampiasaina amin’ny seminera na kaonferansa avy hatrany.

28 Jolay : Sabata ho an’ny ankizy: manaova hetsika ASAFI eny anivon’ny fokontany eny ny ankizy, manao fanamiana ny MINENF dia manao hira na lalao, mizara zavatra na boky na teny fikasana namboarin’ireo mpitarika eny anivon’ny fiarahamonina manodidina ny fiangonana…

 

AOGOSITRA ASAFI AMIN’NY ALALAN’NY GLOW

4 Aogositra : Fitoriana an’izao tontolo izao: ASAFI amin’ny alalan’ny fanatsarana ny fiangonana sy ny manodidina azy ary fametahana sy fanavaozana ny plaquen’ny fiangonana rehetra.Mivoaka ny mambra rehetra @ 1.30-3 mizara GLOW mitady olona 4-7 hizarana izany. Jifaina amin’ny vidiny 500 ar ety amin’ny FMC

18 Aogositra : Andron’ny Fanabeazana: vavaka fanasana ireo mpianatra tsy mambra mba hoentina am-bavaka ny amin’ireo fanadinam-panjakana rehetra. Zarao teny fikasana na boky ireo mpianatra tonga ao am-piangonana.

25 Aogositra : Farany izao! Hetsika fitoriana ny filazantsara ataon’ny MIFEM; manasa vehivavy na manao hetsika lehibe ny vehivavy ho fitoriana ny filazantsara eo anivon’ny fiaraha-monina.

 

SEPTAMBRA ASAFI AMIN’NY ALALAN’NY BOKY KELY ZARAO NY FINOANAO

01 Septambra: Fankalazana ny fanoloran-tena ara-panahy an’ny tanora,Aoka hisy hetsika lehibe fitoriana ny filazantsara ataon’ny tanora amin’io, mivoaka eny ankalamanjana manao drill, manao asa soa, avadika ho ASAFI ireo hetsika ireo. Aza adino fa mivoaka koa ny mambra rehetra 1.30-3 mizara ilay boky kely zarao ny finoanao jifaina ety amin’ny FMC, mampanao ALA SARONA

02-08 Septambra : Herinandro ho an’ny Fianakaviana. Aoka hifamangy ny fianakaviana mandritra io herinandro io, samia mamangy ireo fianakaviana nihemotra sy niala tao amin’ny fiangonana, mamangy sy mivavaka ho an’ny fianakaviana namana sy mpiara-miasa ka mivavaka sy mizara teny fikasana ho azy ireo, manasa fianakaviana hiara-misakafo sady mitaona azy ho any am-piangonana.

15 septambra : Andron’ny mpisantatra. Omany tsara ary ampiaraho amin’ny hetsika fitoriana ny filazantsara ity adro ity fa aza atao fihetsiketsehana ao am-piangonana fotsiny. Aoka hisy fivoahana misionera ataon’ny tanora amin’io andro io. AOKA HANAO SEMINERA ISAM-PIANAKAVIANA/EXPO SANTE/FAMPIANARANA MAHANDRO…hiatrehana ny kaonferansa lehibe 13-24 Oktobra.

15 septambra : Toriteny FIPIKRI

22 septambra : Sabata ho an’ny Mpamangy ao amin’ny Sekoly Sabata, aoka samy hanasa olona efa niasana toy ny namana, havana, mpiara-mianatra … aoka hisy fiaraha-misakafo ary omeo carte na boky kely momba ny foto-pinoana ny mpamangy fa aza avela hody maina.

30 septazmbra : Toriteny FIPIKRI

 

OKTOBRA ASAFI AMIN’NY ALALAN’NY FIZARANA TRACTES SY INVITATIONS

06 oktobra : Andron’ny Fifadian-kanina sy ny Vavaka (111)Mivavaka ho an’ireo olona 7 hiasana ataovy lisitra. Mivoaka ny mambra rehetra @ 1.30-3 mizara tractes NY TENINAO NO FAHAMARINANA, efa misy io tractes io omena maimaim-poana avy aty amin’ny FMC, mambra 1 = liana 4-7. Any amin’ny pasitora no handraisana azy.AOKA SAMY HANAO SEMINERA BE DIA BE ISAKY NY SITY ARY ATAMBATRA AMIN’NY TOERANA IRAY IZANY NY 13-24 OKTOBRA.

13 oktobra : Andron’ny Mpitandrina (ny filan-kevitry ny distrika no manomana azy)

FdR OKTOBRA. FIZARANA INVITATION HIATREHANA NY KAONFERANSA; efa misy aty amin’ny FMC omena maimaim-poana, Alaina any amin’ny pasitora.

13-27 oktobra : KAONFERANSA SY BATISA LEHIBE/ FIZARANA DIPLAOMA ALA SARONA

19-21 oktobra : Weekend Campus, aoka hisy seminera sy kaonferansa eny amin’ny Université, fonja, hopitaly, sekoly…

20 oktobra : Fanahin’ny Faminaniana andro sy ny lovan’ny fiangonana Advantista; aoka hanomana hetsika, exposition, sary sy video izay azo jifaina ety amin’ny FMC ary hanasa ireo olona any ivelany mba hanatrika izany.

27 oktobra : Sabatan’ny famoronana

 

NOVAMBRA ASAFI AMIN’NY ALALAN’NY ANTSO AVO MAIKA

03 novambra :  Novambra :Mivoaka ny mambra rehetra @ 1.30-3 mizara boky kely ANTSO AVO MAIKA sy MAMPANAO ALA SARONA

03-10 novambra :  Herinandro fiaraha-mivavaka: aoka mba hanasa olona isika hanatrika ny fiaraha-mivavaka toy itony. Raha azo atao dia ataovy isaky ny TAMI izany ka endrika seminera hitondrana azy. Seminera momba ny Apokalypsy,Daniela,fahasalamana,…

 

DESAMBRA ASAFI AMIN’NY ALALAN’NY BOKY KELY NY TENINAO NO FAHAMARINANA

1 Desambra: Mivoaka ny mambra rehetra @ 1.30-3 mizara ilay boky kely “ Ny teninao no fahamarinana” jifaina ety amin’ny FMC, mambra 1= liana 4-7

1-22 Desambra: tohizana ireo seminera sy asa soa eo anivon’ny fiaraha-monina.

22-29 Desambra: Herinandron’ny fanapahan-kevitra, ary faranana amin’ny BATISA LEHIBE, fizarana Diplaoma ALA SARONA. OMEO RAY SY RENY MPIAHY IREO VITA BATISA. Vangio, ofano mitohy mandritra ny 6 volana izy ireo farafahakeliny.

Pasitora : ANDRIAMPARANTSOA Ernest Filohan'ny Departemantan'ny : ASA FITORIANA, SEKOLY SABATA, ASA ATAON'NY TENA MANOKANA