HETSIKA SAMIHAFA

FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO :
Aoka hanana ny tondro-zotra ny loholona rehetra sy ny filohan’ny asafi isaky ny fiangonana manerana ny federasiona, Azonao alaina any amin’ny pasitoran’ny distrika na mivantana aty amin’ny FMC izany. « EFA AZONAO JERENA ETO AMIN’NY SITE WEB IHANY KOA NY FILAZAN-DRAHARAHA ISAKY NY DEPARTEMANTA » hahitanao ny hetsika rehetra tokony hatao . Ny Tompo anie hanafy hery sy fitahiana ho antsika izay mikely aina amin’ny asany!

Santionan'kira notsongaina tamin'ny Album voalohany navoakan'ny Tarika Alison 2018 : "TIA SY NY TIANA

Santionan'kira notsongaina tamin'ny Live "Cœur de l’île" : MANINA AHO INDRAINDRAY

INONA MOA NY ACMS?

(FICHIER.ZIP) Misy ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny ACMS

Fitaovana natao hanamora ny fifandraisana sy firaketana ny mambra advantista maneran'tany. Azonao alaina ny documents fanazavana mahakasika azy amin'ny teny anglisy”

558866_4916984697466_620518335_n

Arahanao tsy hoela: Ny niantombohan'ny Hafatra Advantista teto Madagasikara


Ny tsara ho fantatrao rehetra mahakasika ny tantaran'ny Advantista teto Madagasikara. Ny misionera tonga voalohany, ny mambra voalohany, ny fiangonana voalohany. Ny fijoroana vavolombelona samihafa...
Hebreo 13 :20, 21 : "Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an’i Jesosy Kristy Tompontsika Mpiandry ondry lehibe hiala amin’ny maty mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin’ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amen ! »

Psd Fanera Andriamparatiana

parallax background

ORA FISOKAFAN'NY BIRAO

  • 8ora Maraina - 5ora Hariva