MIRARY TONTOLO ANDRO MAHAFINARITRA HO ANAO

IREO NISONGADINA : SARY TETSY SY TEROA

ONE-DAY CHURCH

Ho arahanao tsy hoela eto ny mombamomba ny One-day church sy ireo fepetra samihafa tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany. Raha mbola nitombo isa maneran-tany ny maha-mpikambana ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito, dia mila fiangonana ny olona. One-Day Church

Santionan'kira notsongaina tamin'ny Album voalohany navoakan'ny Tarika Alison 2018 : "TIA SY NY TIANA

Santionan'kira notsongaina tamin'ny Live "Cœur de l’île" : MANINA AHO INDRAINDRAY

INONA MOA NY ACMS?

(FICHIER.ZIP) Misy ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny ACMS

Fitaovana natao hanamora ny fifandraisana sy firaketana ny mambra advantista maneran'tany. Azonao alaina ny documents fanazavana mahakasika azy amin'ny teny anglisy”

558866_4916984697466_620518335_n

Arahanao tsy hoela: Ny niantombohan'ny Hafatra Advantista teto Madagasikara


Ny tsara ho fantatrao rehetra mahakasika ny tantaran'ny Advantista teto Madagasikara. Ny misionera tonga voalohany, ny mambra voalohany, ny fiangonana voalohany. Ny fijoroana vavolombelona samihafa...
Hebreo 13 :20, 21 : "Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an’i Jesosy Kristy Tompontsika Mpiandry ondry lehibe hiala amin’ny maty mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin’ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amen ! »

Psd Fanera Andriamparatiana

ORA FISOKAFAN'NY BIRAO

  • 8ora Maraina - 5ora Hariva

Mofon'Aina Alatsinainy 12 Novambra 2018 NIOVA FO NONY FARANY

VAKITENY FOTOTRA - Jaona 21:17. « Hoy Izy fanintelony: Simona, zanak’i Jaona, moa tia Ahy va hianao? »